ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου, υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού, υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών δημιουργίας videos» για το εργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»
08/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

 

7_F530032070_F1362277485_F814204847.jpg

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας ,

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 1002/22-03-2019, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 14/05-04-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου , υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού , υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών δημιουργίας videos» για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS και ACRONYM : «INCUBA» , με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα 4 φορείς, το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία. Επίσης, συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα γενικότερα , για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες .

 

Η Περίληψη της Διακήρυξης διαρθρώνεται ως εξής:

 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

«Για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου , υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού ,     υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών δημιουργίας videos»

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 , Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177 , fax: +30 2621035064 , με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την Δευτέρα 22-04-2019, και ώρα 12.30 μ.μ. , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

1 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Επωνυμία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 ,

Πόλη

Πύργος Ν. Ηλείας

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 27131

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 2621034154

Φαξ

Fax : +30 2621035064

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail : ilich-gr@otenet.gr   , epetanil@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λαμπροπούλου Αγγελική , τηλ.+302621034154

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 ,                          fax : +30 2621035064 , e-mail : ilich-gr@otenet.gr ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):

 

Παρασκευή , 05-04-2019

Αριθμός Διακήρυξης

3/2019

Αντικείμενο

«Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου ,                   υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού , υπηρεσιών διαδικτύου                        και υπηρεσιών δημιουργίας videos»                             για τις δράσεις του έργου INCUBA

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής

Προϋπολογισμός του έργου:

€ 25.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:

Δευτέρα , 22-04-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:

Τετάρτη , 24-04-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

 

2. Αντικείμενο προμήθειας

 

2.1: Περιγραφή αντικειμένου – προϋπολογισμός

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ                 (ΜΕ ΦΠΑ)

 

CPV

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

1

Σύνταξη πλάνου επικοινωνίας & ταυτότητας έργου

3.000,00  

79822500-7

2.2.1

2

Σχεδιασμός και αναπαραγωγή φυλλαδίων, αφισών, πακέτου επικοινωνίας και λοιπού προωθητικού και διαφημιστικού υλικού : λογότυπα, αφίσες (500), φυλλάδια (2000), διαφημιστικά πανό (4), κλπ.

11.000,00

79820000-2

2.2.2

3

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά) που θα περιέχει πληροφορίες, για την πρόοδο του έργου, δραστηριότητες, νέα και παραδοτέα. Θα χρησιμοποιηθεί ως η κύρια πλατφόρμα επικοινωνίας και θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ασύγχρονων λειτουργιών e-learning που θα σχετίζονται με τη λειτουργία των incubators

4.000,00

72400000-4

2.2.2

4

Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία 2 videos (1 μικρής διάρκειας & 1 μεγάλης διάρκειας ) του έργου

7.000,00

92111260-2

2.2.3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

25.000,00 €

 

Γίνονται δεκτές , και οι προσφορές που θα υποβάλλονται είτε για μία μόνο κατηγορία είτε ορισμένων από το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Όπως επίσης γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου .

 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΥΔ

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ