ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241
15/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΑΔΑ : 60ΩΛ469ΗΛΛ – Δ1Φ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 147/14-01-2019 

7_F530032070_F1362277485.jpg

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας ,

 

σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3348/05-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκριση της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα 4 φορείς, το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία. Επίσης, συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα γενικότερα , για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες . 

 

Η Περίληψη της Διακήρυξης διαρθρώνεται ως εξής: 

 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»

με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας,

 Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 , Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177 , fax: +30 2621035064 , με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την Δευτέρα 28-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ. , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. 

1 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Επωνυμία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 ,

Πόλη

Πύργος Ν. Ηλείας

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 27131

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 2621034154

Φαξ

Fax : +30 2621035064

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail : ilich-gr@otenet.gr   , epetanil@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λαμπροπούλου Αγγελική , τηλ.+302621034154

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 ,                          fax : +30 2621035064 , e-mail : ilich-gr@otenet.gr , epetanil@gmail.com , Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):

 

Τρίτη , 15-01-2019

Αριθμός Διακήρυξης

1/2019

Αντικείμενο

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις δράσεις του έργου INCUBA

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (με δημοσίευση) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Προϋπολογισμός του έργου:

€ 11.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:

Δευτέρα , 28-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:

Τετάρτη , 30-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

 

2. Αντικείμενο προμήθειας

 

2.1: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – προϋπολογισμός

Α/Α

 

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ ΦΠΑ

 

CPV

1

4.2.1

Προμήθεια Η/Υ σταθμού εργασίας

10

10.500,00 €

30213300-5

2

4.2.1

Προμήθεια εκτυπωτή laser color

2

500,00 €

30232110-8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.000,00 €

 

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών.

2.2.: Τεχνικές προδιαγραφές

 

(α)      Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται λεπτομερώς στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης που είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heliachamper.gr

β)        Επιπροσθέτως το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται εκτός από την Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας , υπεύθυνος ενημέρωσης , Λαμπροπούλου Αγγελική τηλ.+302621034154 , Δ/νση : Επιμελητηριακό Μέγαρο, 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 , fax : +30 2621035064 , e-mail : ilich-gr@otenet.gr , epetanil@gmail.com , Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

 

3. Υλοποίηση έργου – παραλαβή 

Η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει με την υπογραφή της Σύμβασης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα παραλάβει ο ανάδοχος , έγγραφη εντολή από την αναθέτουσα αρχή . Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής από την Επιτροπή Παραλαβής Έργου του Επιμελητηρίου Ηλείας .

 

4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ, έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα άρθρα 73 παρ. 1, 2, 4α και β & 74 του Ν. 4412/2016: 

5. Περιεχόμενο Προσφοράς – Τόπος και Χρόνος Υποβολής 

Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου:

CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τετάρτη , 30-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

Καταληκτική Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών : Δευτέρα , 28-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά έως και την Δευτέρα , 28-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ στα γραφεία του Επιμελητήριου Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων , 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27131. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»):

α) Δικαιολογητικά

β) Οικονομική Προσφορά

Για αναλυτικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την 2.2 παράγραφο της παρούσας καθώς και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά συμμετοχής στη διακήρυξη , παρέχονται εκτός από την Ιστοσελίδα   www.heliachamper.gr , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) , αλλά και στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131 και στα τηλέφωνα 2621029177 και 2621034154 .

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών.

Δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αφορούν σε μέρος των ζητουμένων ειδών.

 

6. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου

 

Κριτήριο Επιλογής για την ανάδειξη Αναδόχου θα αποτελέσει η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.

 

7. Ενημέρωση – Παραλαβή πρόσκλησης

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τo πλήρες κείμενο της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και τα τυχόν παραρτήματά , μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, Πύργος , Τ.Κ. 27131 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: epetanil@gmail.com ή τηλεφωνικά στα τηλ. 26210 34154, 26210 29177 από 08:30 – 14:30.

Επίσης το σχετικό υλικό της διακήρυξης , με τα σχετικά υποδείγματα ΤΕΥΔ και της Οικονομικής Προσφοράς , διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας: www.heliachamber.gr .

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ.Λαμπροπούλου Αγγελική στο τηλ.: 26210 34154 και στο e-mail: epetanil@gmail.com

 

      Πύργος , 14-01-2019

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΕΞΟΠΛ. INCUBA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ