ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων
21/03/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων

 

 

zante_F952936798_F942381044_F1938642416_F1623965822.jpg

 

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017).

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποπ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις άρθρου 1,

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ)

-Το υπ’ αρίθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) με θέμα:

«Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών υγείας και της Ε.Κ.Α.Π.Υ.»

- Την υπ’ αρίθμ. 15/18-09-2018, θέμα 11ον, με ΑΔΑ: 61Β54690ΒΞ-Μ0Ο απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., που αφορούσε την έγκριση του πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας ανά ΚΑΕ και ανά CPV, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών, του οικονομικού έτους 2018 όπως αυτός ισχύει.

- Το υπ’ αριθμ πρωτ. 5618/24-9-2018 έγγραφό μας προς την Ε.Κ.Α.Π.Υ. με το οποίο διαβιβάσαμε τον πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, ανά ΚΑΕ και ανά CPV.

- Την υπ’ αρίθμ. 17/8-10-2018 θέμα 5ον (ΑΔΑ: ΨΣ9Δ4690ΒΞ-ΖΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ζ.,

- Την υπ’ αρίθμ. 19/20-11-2018, θέμα 7ο , (ΑΔΑ: Ω7Θ14690ΒΞ-ΧΜΣ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ.,

εξουσιοδότησης της Διοικήτριας να προβαίνει στην λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων μέχρι την ολοκλήρωση των ΠΜΔ, που θα διενεργήσει ή που διενεργεί το Γ.Ν.Ζ, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού δαπανών του οικον. έτους 2018 όπως αυτός ισχύει και του πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του Γ.Ν.Ζ., τον οποίο διαβιβάσαμε με το υπ’ αριθμό πρωτ. 5618/24-9-2018 έγγραφό μας, προς την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

- Την υπ’ αρίθμ. 17/12-4-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖ4690ΒΞ-Ω5Σ), που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, σχετικά με την εξέταση των κατατεθειμένων παρατηρήσεων – σχολίων, από πέντε (5) εταιρείες, κατά ην διάρκεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης που είχε τεθεί έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου του 2017, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 88/4-1-2017 με ΑΔΑ: ΩΘΓ64690ΒΞ-Ω89 έγγραφο μας – πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Την υπ’ αρίθμ. 29/8-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 73ΒΧ4690ΒΞ-ΧΘΠ), που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (διευκρινήσεις ως προς τις οριστικοποιημένες προδιαγραφές)

- Την υπ’ αρίθμ. 36/16-11-2017 απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του 1ου διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΥΕ74690ΒΞ-ΡΓ0

- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/295, 278/0 , ΑΔΑ: 75ΝΧ4690ΒΞ-ΓΛ7 , Ποσού: 1.000,00 € (για το 2019)

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
PMDAntidrastViochimikonexetaseon6MPO4690VX-THS2_F1108361059.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ