ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»
11/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

 

8_F854310362_F913717663_F828861_F773561193.jpg

 

Θέμα :  Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ»

           μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 11η/01-04-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, διενεργεί δημόσιο Aνοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ» μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου), συνολικού προϋπολογισμού #410.000,00€ # συμπ. Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι :

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) Σταθμού με Παρακλίνια Μόνιτορ για τη ΜΕΘ», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33195200-5 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72875

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) Υπερηχοτομογράφου Ακτινολογικού», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33112200-0 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72878

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια δύο (2) Αναπνευστήρων», εκτιμώμενης αξίας 50.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33157400-9 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72879

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια ενός (1) Ψηφιοποιητή Ακτινολογικού με δύο (2) εκτυπωτές», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33111000-1 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72880

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροεγκεφαλογράφου», εκτιμώμενης αξίας 26.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33190000-8 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72881

ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια δύο (2) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων», εκτιμώμενης αξίας 74.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33172100-7 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72882

ΤΜΗΜΑ 7: Προμήθεια δύο (2) Κλινών ΜΕΜ», εκτιμώμενης αξίας 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33192130-2 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72883

ΤΜΗΜΑ 8: : Προμήθεια δέκα (10) Κλινών ΜΤΝ», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. CPV: 33192130-2 / ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 72884

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 10η/04/2019. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 10η/04/2019 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 20η ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 27η/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλέιας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής). Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για τρείς (3) μήνες.

 

 

                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

 

 

                                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
PERILIPSIDIAKIRYXISGIAVIOIATRIKOEXOPLISMO_F2145995203.doc

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ