ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου.
20/06/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου.

 

 

12_F882112937_F1173160268_F379030509.jpg

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 17η/23-05-2019 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου και αναλυτικά για τα CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που βαρύνει τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας ανέρχεται στα #613.776,00€# συμπ.Φ.Π.Α.24% και αναλυτικά : Τμήμα 1. Πετρέλαιο κίνησης προϋπολογισμός 146.224,00 €συμπ.Φ.Π.Α.24% Τμήμα 2. Πετρέλαιο Θέρμανσης προϋπολογισμός 460.960,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% και Τμήμα 3.

Βενζίνη Αμόλυβδη προϋπολογισμός 6.592,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.56902/215.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 20η/06/2019.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 20η/06/2018 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 25η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 31η/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή, με εξαίρεση αυτών που δεν προβλέπεται ή δεν είναι υποχρεωτική στη χώρα προέλευσης τους η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής (Πρβλ.άρθρο 92, παρ. 7 του ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρ.43 του Ν.4605/2019) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ηλείας, Τηλ: 26210-82784.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
KIMDISDIAKIRYXISGIAVGRAKAFSIMA2019_F1719021079.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ