ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5
18/09/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5

 

 

12_F882112937_F1173160268_F1697740902.jpg

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.861,77€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 2.308,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πόλη ΠΥΡΓΟΣ

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

NUTS EL633

Ταχυδρομικός Κωδικός 27131

Τηλέφωνο 26210 82784

Φαξ 26210 82378

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithiesgnpyr@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Κοντομάρη Φωτεινή

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση :

• στην επίσημη ιστοσελίδα της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ (www.nosokomeiopyrgoy.gr),

• στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)

• στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ν.Μ. Πύργου - Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας :

Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 – Πύργος.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στη Διεύθυνση της

Αναθέτουσας Αρχής (Ν.Μ. Πύργου, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας) : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή

Συντριάδα – 27131 – Πύργος.

Τηλέφωνο : 26210-82784 Φαξ : 26210-82378

E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com

Πληροφορίες : Κοντομάρη Φωτεινή

19PROC005574526 2019-09-18

5

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και τους

ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

• Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού

Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 1429 σχετική πίστωση

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους «ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ» για την κάλυψη των

αναγκών της Ν.Μ. Πύργου.

Η παρεχόμενη προμήθεια περιγράφεται στο Παράρτημα Α και κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Προσφορές υποβάλλονται, για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.308,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.861,77€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Δύναται να δοθεί παράταση έως τρεις (3) μήνες με

μονομερές δικαίωμα της Γ. Ν. Ηλείας ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

19PROC005574526 2019-09-186

− την 13η/Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.ΑΔ.Η.Σ.Υ (περίπτωση IV. Τεχνικές και επαγγελματικές

ικανότητες) και το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) καθώς και το Προσάρτημα Α΄ του

Παραρτήματος XII του Μέρους II του ιδίου νόμου για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων,

− του ν.4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (Α’171), με το άρθρο 107 του οποίου τροποποιούνται

επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016,

− του ν. 4605/2019 (Α’52) με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν.

4412/2016 και προστέθηκαν νέα άρθρα.

− των ν. 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67), με τα άρθρα 33 και 56 των οποίων αντίστοιχα

τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016.

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)i, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», όπως ισχύει και του κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου κανονιστικού πλαισίου,

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

− ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

19PROC005574526 2019-09-187

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως

ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

όπως ισχύει,

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

− του π.δ 80/2016 (Α’145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,

− τη με αριθμ.158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου

Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698),

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

− την υπ’αριθ.29η/03-09-2019 (θέμα 3ο) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με την οποία εγκρίθηκε η

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και το σχέδιο διακήρυξης. (ΑΔΑ:Ω57Η46907Ε-Ν21),

− την υπ’αριθ.πρωτ.19421/13-09-2019 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

(ΑΔΑ:780Y46907E-Ω38) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Ν.Μ. Πύργου,

− την υπ’ αριθμ.41η/06-11-2018 (θέμα 2ο) απόφαση του Δ.Σ. ορισμού επιτροπής αξιολόγησης( ΑΔΑ :Ω35Ψ46907Ε-6Ι3).

− το Ν.3329/2005 όπως ισχύει σήμερα, των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο χώρο του Γραφείου Προμηθειών της Ν. Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας την 04-10 -2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με ιδιαίτερη προσοχή να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους της παρούσας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και κατά την εφαρμογή της σύμβασης. Τυχόν μη ανταπόκριση ή συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης θα επιφέρει την ποινή της έκπτωσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
KIMDISDIAKIRYXISGIAALATIAKATERGASTO_F1346533720.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ