ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων
18/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

genikonosokomeiozakynthou_F472885061_F1781394630_F687641584_F1965354229.png

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού»

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ),

-- του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 / Α' / 19-5-2017), άρθρο 27 «Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης»

καθώς και

- Την υπ’ αρίθμ. 17/12-4-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖ4690ΒΞ-Ω5Σ), που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, σχετικά με την εξέταση των κατατεθειμένων παρατηρήσεων – σχολίων, από πέντε (5) εταιρείες, κατά ην διάρκεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης που είχε τεθεί έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου του 2017, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 88/4-1-2017 με ΑΔΑ: ΩΘΓ64690ΒΞ-Ω89 έγγραφο μας – πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο. - Την υπ’ αρίθμ. 29/8-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 73ΒΧ4690ΒΞ-ΧΘΠ), που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (διευκρινήσεις ως προς τις οριστικοποιημένες προδιαγραφές)

- Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4492/26-7-2019, με ΑΔΑ: ΨΒ2Η4690ΒΞ-ΘΛΕ απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας του Διαγωνισμού {περιλαμβάνεται στο πινάκιο ανά ΚΑΕ και ανά CPV, του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, του Γ.Ν.Ζ.( υπ. αριθμ. πρωτ. 4420/23-7-2019, με ΑΔΑ: 6Μ914690ΒΞ-ΥΝΒ απόφαση έγκρισης του πινακίου)} - Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1124, 789/0, ΑΔΑ: ΩΒ7Θ4690ΒΞ-8ΟΑ, Ποσού: 100,00€ (για το 2019)

- Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359),

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας - Α2..εφημερίας - εφεδρικός)

καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων

{Πιθανή ποσότητα : 227.465 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 59.798,39€ προ ΦΠΑ ή 74.150,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.......................................

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
SDAntidrastirionVIOCHIMIKONexetaseon-6SVTh4690VX-ROG(19PROC006056103)_F1486046756.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ