ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών , διαχείρισης και διοίκησης για το έργο “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovations in the Agro-Food Sector Acronym ‘’Balkanet’’
09/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

88_F430126044_F742129594.jpg

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας ,

 

σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 735/05-3-2018 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης και την υπ.αριθμ. 9/8-3-2018 εγκριτική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας , καλεί ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν την προσφορά τους για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο BALKANIDEASNETWORKFORSUSTAINABLEINNOVATIONSINTHEAGRO-FOODSECTOR” , με ακρωνύμιο , ACRONYM:ΒALKANET, του επιχειρησιακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREGV-B) BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) , με κωδικό έργου BMP1/1.2/2469/2017.

Συντονιστής Εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Ηλείας και με λοιπούς εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Εταίροι από την Αλβανία καθώς και, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Βράτσα στην Βουλγαρία και της Ένωσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης επίσης της πόλης Βράτσα.

Η Πρόσκληση διαρθρώνεται ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑΤΟΕΡΓΟ : “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS

IN THE AGRO-FOOD SECTOR”, ACRONYM : ‘’BALKANET’’

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας ,

έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. Τον Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005).
 2. Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996.
 3. Το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07).
 4. Το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 5. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
 6. Το Ν. 4270/2014 , Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 7. Το άρθ. 97 του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .
 8. Το άρθ. 93 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» με το οποίο αναστέλλεται η ισχύς εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν 4281/2014 «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την 30η Απριλίου 2016
 9. Το άρθρο 118 του Ν.4412/20016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 10. Το ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13-11-2017) Μέρος Β΄, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
 11. Το υπ. αρίθμ. 735/05-03-2018 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ :18REQ002755785 2018-03-06
 12. Την υπ. αριθμ. 9/08-03-2018 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας .
 13. Την επείγουσα ανάγκη του Επιμελητηρίου Ηλείας για την επιλογή αναδόχου όπου θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της παρούσης , στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020»

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (Επιμελητηριακό Μέγαρο, 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 , Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177 , fax: +30 2621035064 , με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έως και την Παρασκευή 16-03-2018 και ώρα 14.00 μμ, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Περισσοτερα στηνσυνημμενη προκηρυξη

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
PROSKLISImanagment_F2047100973.doc

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss