ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (23/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη και Περίληψη για την προμήθεια του είδους ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, προκειμένου να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων.

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 47η /13-11-2017 Απόφαση Δ.Σ. διενεργεί Διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», ........ (16/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διενεργείας πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ανομοιογενούς μάζας σιδήρου με αδρανή υλικά, άχρηστων ελαστικών και απορριπτόμενων δεξαμενών αεροσκαφών 116Π.Μ

Διακήρυξη διενεργείας πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ανομοιογενούς μάζας σιδήρου με αδρανή υλικά, άχρηστων ελαστικών και απορριπτόμενων δεξαμενών αεροσκαφών 116Π.Μ........ (09/11/2017)

περισσότερα »

Δυο Διακηρύξεις για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για την προμήθεια 1.«Αντιδραστηρια αιματολογικών τεστ με με συνοδό εξοπλισμό» και 2. «Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»

Δυο Διακηρύξεις για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για την προμήθεια 1.«Αντιδραστηρια αιματολογικών τεστ με με συνοδό εξοπλισμό» και 2. «Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»....... (09/11/2017)

περισσότερα »

Περίληψης Διακήρυξης καθώς και το σώμα της Διακήρυξης που αφορά την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των επαγγελματικών χώρων του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών........ (02/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.21981/26-10-17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ»,........ (31/10/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων....... (26/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας........ (25/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (29 Μηχανήματα ΜΤΝ) της Ν.Μ. Πύργου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.20767/11-10-2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ........ (12/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ««ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΑΡΤΟΥ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΑΡΤΟΥ», CPV 03221200-8 , CPV 15811100-7,........ (10/10/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Φωτοτυπικού εκτυπωτικού μηχανήματος ασπρόμαυρης εκτύπωσης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (29/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Έχοντας υπόψη: Ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:........ (26/09/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει 3 πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς, για την προμήθεια του είδους : (Ιατρικός ρουχισμός , Νάρθηκες , Ασκοί αίματος)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει 3 πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς, για την προμήθεια του είδους : (Ιατρικός ρουχισμός , Νάρθηκες , Ασκοί αίματος)........... (25/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ – ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ»/CPV 24111000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19458/22-09-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ – ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ» ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ......... (22/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Υλικά καθαριότητας» για τις ανάγκες της της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

Για τις ανάγκες της της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους Προϋπολογισμού 18.506,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (14.924,76€ πλέον ΦΠΑ 24%)....... (22/09/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στους φορείς «Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία: -ECHA/ΤA/2017/007 Τemporary Agent (M/F) Financial Assistant (AST 2)............... (22/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19098/18-09-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ.......... (19/09/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια του είδους : Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ (CPV 90721600-3 «Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών»)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια του είδους : Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ (CPV 90721600-3 «Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών»)...... (15/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της σχολής

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της σχολής....... (14/08/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια του είδους : «ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ » (CPV 24962000-5) (KAE 1899), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (07/08/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για «Υλικά Φακοθρυψιας και Ενδοφακοί»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15940/31-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ».......... (31/07/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού δήμου Πύργου

Ο ∆ήµαρχος Πύργου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ».... (28/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση των χωρών πρασίνου του χώρου του parking της Ν.Μ. Πύργου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15420/24-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ,ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ PARKING ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ......... (24/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού Ολοκληρωμένου συστήματος RIS/PACS για την Διασύνδεση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος της Ν.Μ. Πύργου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15256/21-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RIS/PACS ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Μ......... (24/07/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια υγρών καύσιμων .

Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις: - Του Ν. 496/74 ‘ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.’ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 369/76........ (20/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για συντήρηση επεξεργασίας νερού τησ ΜΝΤ της Ν.Μ.Πύργου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 8.856,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι π..... (12/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού και την εκμίσθωση των οικοπέδων του Γ.Ν. Ηλείας

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών.... (07/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου για την υπηρεσία «Συντήρηση αναισθησιολογικών μηχανημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14041/05-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας........ (05/07/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»......... (03/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιµου Υλικού Χειρουργείου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13615 /29-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «Αναλώσιµου Υλικού Χειρουργείου» της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Αμαλιάδας.......... (29/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Συνοπτικός διαγωνισμός για την «συντήρηση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης» της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Ν.Μ. Πύργου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13558/29-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ»............. (29/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων Μ.Τ.Ν. (Αιμοκάθαρσης)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12914 /21-06-2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)» [ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- CPV 33181200-4 (Ηθμός Διάλυσης)] για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου ........ (26/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. .

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. .......... (20/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Συνοπτικός διαγωνισμός για την «αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών απόβλητων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12344/14-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου....... (14/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου : Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου συστήματος RIS/PACS για την διασύνδεση του ακτινοδιαγνωστικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12389/14-06-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου συστήματος RIS/PACS για την διασύνδεση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος της Ν.Μ. Πύργου ........ (14/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις: - Του Ν. 496/74 ‘ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.’ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 369/76......... (13/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος και την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»................ (09/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Ειδικών Φίλτρων Αερίων(Ιατρικός αέρας , βιομηχανικός αέρας , αντλίες κενού) και Λιπαντέλαιων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11613/02-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ»......... (06/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμηθεια «Φίλτρα ΜΤΝ (Αιμοκάθαρσης)», CPV 33181200-4(Ηθμός Διάλυσης)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11633/02-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)», CPV 33181200-4(Ηθμός Διάλυσης) της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας........ (06/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για «Ετήσια συντήρηση Υπερηχοτομογράφων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11489/01-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ........ (01/06/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11349/30-05-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ» Για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής της Ν.Μ. Πύργου....... (31/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 και AGFA Drystar 5503

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (23/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προβαίνει σε Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» CPV 33181000-2 ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το υπ.αριθμ. πρωτ Προδιαγραφών, όπως προδιαγραφών κατόπιν Γ.Ν. Ηλείας, 2. Την υπ΄αριθ. πρωτ Τεχνικών Προδιαγραφών 2322/31-01-2017 Πρακτικό....... (19/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για την Αποκομιδή , Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Απόβλητων για ένα (1) έτος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9820/10-05-2017 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ......... (12/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδή παντοπωλείου για ένα (1) έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.9819/10-05-2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» CPV 15000000-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1)......... (12/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (11/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου :Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» (ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» (ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β) της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ........ (11/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ......... (10/05/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου για «Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων » της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ......... (09/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου :Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης» της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ » της Ν.Μ. Πύργου και της Ν.Μ. Κρεστένων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ....... (03/05/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος και Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (27/04/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων....... (25/04/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την « Προμήθεια και αλλαγή δυο (2)στηλών ρητίνης χωρητικότητας 450L.

Αριθμός Διακήρυξης 8048/12-04-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για την « Προμήθεια και αλλαγή δυο (2)στηλών ρητίνης χωρητικότητας 450L οι οποίες είναι απαραίτητες ....... (12/04/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου :Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)», CPV 33181200-4(Ηθμός Διάλυσης) της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ για χρονικό διάστημα δύο......... (10/04/2017)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Π.0 4 /1 7 ) για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και την μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης αυτού προς κάλυψη αναγκών Α/Φ της Μονάδος.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμή, για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και την μίσθωση........... (06/04/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου :Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για «Έλεγχος των παθολογοανατομικών ιστολογικών εξετάσεων υλικού βιοψιών…»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ......... (04/04/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου :Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την Συντήρηση Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6884/29-03-2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων)»/CPV 45259000-7 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα....... (03/04/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Σύριγγες.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (31/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την Υπηρεσίες Μεταφοράς Εγγράφων και Δεμάτων (Ν.Μ. Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας και Ν.Μ. Κρεστένων)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ) CPV 60161000-4...... (30/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Ν.Μ. Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας και Ν.Μ. Κρεστένων).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ) CPV 72267000-4....... (30/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την Λογιστική Υποστήριξη ενός έτους του (Ν.Μ. Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας και Ν.Μ. Κρεστένων).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016».......... (30/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (Δ.0.3/17) της 117 Πτέρυγας Μάχης.

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας........ (27/03/2017)

περισσότερα »

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας με ανταλλακτικά»

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» CPV 50421200-4........ (20/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για την Αποκομιδή, Μεταφορά και διάθεση Νοσοκομειακών απόβλητων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5890/16-03-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ........ (17/03/2017)

περισσότερα »

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό διαγωνισμό για για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» CPV: 60000000-8, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και Ν.Μ. Αμαλιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό διαγωνισμό για για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» CPV: 60000000-8, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και Ν.Μ. Αμαλιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας... (15/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV:79713000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5057/08-03-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV:79713000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ....... (09/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Περίληψης Διακήρυξης που αφορά την εκμίσθωση δύο καταστημάτων εντός του χώρου του Νοσοκομείου .

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ......... (23/02/2017)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering).

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering)...... (22/02/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου μεταθέτει για ένα δίμηνο την ημερομηνία ανάρτησης διακηρύξεων.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη την αρίθμ. 8/16-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. {Θέμα: 5ον (ΑΔΑ: ΩΛΔ04690ΒΞ-Μ5Μ) & 6ον (ΑΔΑ: ΩΡΕ24690ΒΞ-ΔΚ2) } ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ για ένα δίμηνο, την ημερομηνία ανάρτησης διακηρύξεων ......... (21/02/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ Α) Μυοκτονία Β) Λογιστικές υπηρεσίες Γ) Διαχειριστικού Ελέγχου.

Δείτε συνημμένες τις 3 προκηρύξεις του Γ.Ν. Ζακύνθου ΠΜΔ Διαχειριστικού Ελέγχου ΨΒΧΧ4690ΒΞ-ΨΟΛ....... (20/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την κοπή – αποκομιδή ξυλείας ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

α. Τις διατάξεις του Ν.∆ 3981/59 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί ΜΤΑ νοµοθεσίας». β. Τις διατάξεις του Ν.∆ 721/70 περί «Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων»...... (20/02/2017)

περισσότερα »

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ. Α. Ηλείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α.147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει........... (16/02/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 2/ 2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»........ (15/02/2017)

περισσότερα »
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss