ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο ......... (04/12/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ......... (03/12/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,.......... (28/11/2018)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος......... (16/11/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Πύργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 23947/16-11-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » CPV 90920000-2 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος,....... (16/11/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 117 ΠΜ με αριθμό Δ.07/18, για την περιοδική προμήθεια τυροκομικών ειδών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 117 ΠΜ με αριθμό Δ.07/18, για την περιοδική προμήθεια τυροκομικών ειδών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.......... (12/11/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Υγρών Καυσίμων (Πετρελαίου Κίνησης)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (23/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ21223/18-10-2018 του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μεταφορά δειγμάτων αίματος της Ν.Μ. Πύργου για μοριακό και ιολογικό έλεγχο»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21223/18-10-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ KAI ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»CPV 60000000-8).......... (19/10/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (09/10/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (3) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία : ΠΜΔ Ραμμάτων 6ΞΗ14690ΒΞ-ΓΥΚ ΠΜΔ Γαντιών εξεταστικών ΩΩ0Θ4690ΒΞ-ΞΔΕ επαναλ. ΠΜΔ Ορθοπαιδικά (ΠΠΥΥ 2015) Ω2ΑΥ4690ΒΞ-Ρ94......................... (08/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ19019/20-09-2018 του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Είδη Παντοπωλείου »CPV 15000000-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.19019/20-09-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» CPV 15000000-8........... (21/09/2018)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου για ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 30η/04-09-2018 Πράξη Διοικητή, διενεργεί τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.......... (21/09/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (5) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία :Επαναλ. ΠΜΔ αντιδρ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΨΤΙ4690ΒΞ-ΧΗΛ........ (14/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ.18485/13-09-2018 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.18485/13-09-2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV 33181500-7) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, ....... (14/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ. 18309/11-09-2018 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Διάλυσης Νεφρών»

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-CPV 33181520-3) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 198.204,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6%, 13% και 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...................... (11/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την εκμίσθωση δυο (2) καταστημάτων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις (Π.Δ. 715/1979), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρύσσει, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 18η/28-06-2018, θέμα 12ο (ΑΔΑ: ΩΒΩ446907Ε-Ε9Λ) και 19η/12-07-2018, θέμα 2ο (ΑΔΑ: ΩΨ2Ο46907Ε-8Τ2) Αποφάσεων Δ.Σ., Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των κάτωθι καταστημάτων:............ (11/09/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «SERVER για εγκατάσταση του προγράμματος LIS της εταιρείας INFOMED για το Μικροβιολογικό τμήμα» της Ν.Μ. Πύργου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια «SERVER για εγκατάσταση του προγράμματος LIS της εταιρείας INFOMED για το Μικροβιολογικό τμήμα» της Ν.Μ. Πύργου, ενδεικτικού προϋπολογισμού ........... (04/09/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω διαδικασίας πλειοδοσίας με κλειστές γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω διαδικασίας πλειοδοσίας με κλειστές γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, για το διάστημα μέχρι 31-10-2018, ....... (17/08/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (11/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Αντιδραστήρια για την αιμοδοσία (Α. Αιμοδοσία Β. Ιολογικό)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 16019 / 06-08-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)»........ (06/08/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών 3ου επιμέρους διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών 2018-2019 ΠΕ Ηλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΕΘΝΗ) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ........... (01/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Τεχνική Υποστήριξη του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου και Κρέστενας)

Έχοντας υπόψη:Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:........... (26/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την προμήθεια «Ενός κεντρικού εξυπηρετητή (server) για το τμήμα προσωπικού της Ν.Μ. Πύργου και την προμήθεια 6 άδειων χρήσης βάσης δεδομένων Oracle standard edition»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την προμήθεια «Ενός κεντρικού εξυπηρετητή (server) για το τμήμα προσωπικού της Ν.Μ. Πύργου και την προμήθεια 6 άδειων χρήσης βάσης δεδομένων Oracle standard edition»......... (19/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.14507/16-07-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»........ (17/07/2018)

περισσότερα »

«Ανάδειξη πλειοδοτών για την μίσθωση και εκμετάλλευση Κυλικείων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις πόλεις Πύργο, Αμαλιάδα»

«Ανάδειξη πλειοδοτών για την μίσθωση και εκμετάλλευση Κυλικείων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις πόλεις Πύργο, Αμαλιάδα» Το ελάχιστο τίμημα εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται, ανά πόλη ως εξής:....... (12/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Βίντεο Λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων για δύσκολες διασωληνώσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14155/11-07-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας........... (12/07/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (12/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Γ.Ν. Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για «Αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων»

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ........ (05/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.06/18, για την περιοδική προμήθεια οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.06/18, για την περιοδική προμήθεια οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος......... (03/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών νωπών–κατεψυγμένων κρεάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών νωπών–κατεψυγμένων κρεάτων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της Σχολής......... (03/07/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 15η/12-06-2018 Απόφαση Δ.Σ. διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»......... (21/06/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.05/18, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος......... (19/06/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου Περίληψη διακήρυξης για «Υπηρεσίες φύλαξης » (CPV 79713000-5) .

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 15η/12-06-2018 Απόφαση Δ.Σ της Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ………. (19/06/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου κάτω των ορίων για «Αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12391/19-06-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) CPV 33696300-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ για ένα (1) έτος, συνολικής.......... (19/06/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών υπολογιστών & συναφών ειδών πληροφορικής»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12259/15-06-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,....... (18/06/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό Δ.04/18, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.04/18)

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ........ (08/06/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (08/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για «Υλικά Φακοθρυψιας και ενδοφακοι » Για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

Διαγωνισμός για «Υλικά Φακοθρυψιας και ενδοφακοι » Για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας........ (06/06/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33141500-5 «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα»)

Διενέργεια επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........... (05/06/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για λογιστική υποστήριξη ενός έτους και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμούς χρήσης 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για λογιστική υποστήριξη ενός έτους και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμούς χρήσης 2017........... (30/05/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας: για την προμήθεια ΠΜΔ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (σε φιάλες)

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας: για την προμήθεια ΠΜΔ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (σε φιάλες)........ (18/05/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για διενέργεια ΠΜΔ ακτινογραφικά ΦΙΛΜ + ΠΜΔ Βαμβάκι - Χαρτοβάμβακα + ΠΜΔ συντηρ. Μηχανημάτων

συνημμένα αρχεία :ΠΜΔ ακτινογραφικά ΦΙΛΜ ΩΡΤΛ4690ΒΞ-ΑΓΤ ΠΜΔ Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα ΩΕΞΝ4690ΒΞ-ΓΔΗ ΠΜΔ συντηρ. μηχανημάτων (εκτός ΠΠΥΥ) ΩΩ564690ΒΞ-Η2Β.......... (18/05/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας: για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες ........ (09/05/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας δυο πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα» και για «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά»

Γνωστοποίηση διενέργειας δυο πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα» και για «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά»....... (02/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (παγωτά)

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (παγωτά) ....... (02/05/2018)

περισσότερα »

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας: ΠΜΔ αναλ. ΜΤΝ + ΠΜΔ Καθετήρων + ΠΜΔ συντήρ. Η-Υ

Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας: ΠΜΔ αναλ. ΜΤΝ + ΠΜΔ Καθετήρων + ΠΜΔ συντήρ. Η-Υ........... (25/04/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων (CPV 42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων»)

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων και δ. Απόλυτων φίλτρων (CPV 42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων»)........... (24/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Ανάδειξη πλειοδοτών για την μίσθωση και εκμετάλλευση Κυλικείων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις πόλεις Πύργο, Αμαλιάδα».

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή με συναφή επαγγέλματα και δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή για Τμήμα της Διακήρυξης. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00π.μ............... (19/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κεντρικής αποστείρωσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.6924/03-04-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ » ( ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) CPV 50710000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος,....... (03/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.03/18, για την προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ.

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.03/18, για την προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ............... (29/03/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων-ηλεκτρολυτών & μεταβολιτών αίματος

πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων-ηλεκτρολυτών & μεταβολιτών αίματος για τις ανάγκες των ΤΕΠ και της ΜΕΘ της Ν.Μ. Πύργου....... (26/03/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας δυο πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια Ραμμάτων Παροχετεύσεις & ιματισμού

Δείτε τα συνημμένα αρχεία :Επαν. ΠΜΔ Ραμμάτων + Παροχετεύσεις (ΠΠΥΥ 2015) Ψ8ΒΨ4690ΒΞ-Μ04........ (26/03/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για την προμήθεια «Χειρουργικά γάντια και γάντια μιας χρήσης Χειρουργικές γάζες Ιατρικό Βαμβάκι

Διακήρυξη του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για την προμήθεια «Χειρουργικά γάντια και γάντια μιας χρήσης Χειρουργικές γάζες Ιατρικό Βαμβάκι......... (14/03/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά του μηχανήματος οστικής πυκνότητας NORLAND XR 800

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.4922/08-03-2018 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ NORLAND XR 800 » CPV 50421200-4........ (09/03/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης, και συγκεκριμένα

φίλτρα αιμοκάθαρσης MULTIFILTRATE-KIT 8 CVVHDF 1000 για τα δύο (2) μηχανήματα Fresenius Multifiltrate ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, και........ (05/03/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: 1. το Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».............. (02/03/2018)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών του Γεν. Νοσοκομείου Ζακύνθου

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών του Γεν. Νοσοκομείου Ζακύνθου Επαναλ. ΠΜΔ αντιδρ. ΕΚΤΟΣ αναλυτών (εκτός ΠΠΥΥ) 6ΕΓΧ4690ΒΞ-ΜΡΙ........ (01/03/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών για την

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών για την : ΠΜΔ ΦΥΛΑΞΗ (εκτός ΠΠΥΥ) ΩΛ5Τ4690ΒΞ-ΨΑΩ ΠΜΔ Λογιστικής Υποστήριξης (εκτός ΠΠΥΥ) 6ΥΑΨ4690ΒΞ-ΗΜΞ.......... (30/01/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού (CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού»)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (23/01/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΣ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 906/15-01-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΣ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας......... (16/01/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (09/01/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:«Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα» «Απορρυπαντικών» «Είδη τραπεζαρίας» για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Συσκευή Α-Υπερηχογραφίας –Βιομετρίας »του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΚΕΥΗ Α-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας........ (21/12/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (21/12/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........... (20/12/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Α. ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) (ΚΑΕ 1311)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,....... (05/12/2017)

περισσότερα »

Περίληψης Διακήρυξης καθώς και το σώμα της Διακήρυξης που αφορά την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των ελεύθερων (μη μισθωμένων) καταστημάτων εντός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

Περίληψης Διακήρυξης καθώς και το σώμα της Διακήρυξης που αφορά την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των ελεύθερων (μη μισθωμένων) καταστημάτων εντός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας......... (30/11/2017)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών για την εκπόνηση προγραμμάτων ΚΕΦΙΑΠ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΙΑΠ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των ...... (28/11/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (23/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη και Περίληψη για την προμήθεια του είδους ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, προκειμένου να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων.

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 47η /13-11-2017 Απόφαση Δ.Σ. διενεργεί Διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», ........ (16/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διενεργείας πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ανομοιογενούς μάζας σιδήρου με αδρανή υλικά, άχρηστων ελαστικών και απορριπτόμενων δεξαμενών αεροσκαφών 116Π.Μ

Διακήρυξη διενεργείας πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ανομοιογενούς μάζας σιδήρου με αδρανή υλικά, άχρηστων ελαστικών και απορριπτόμενων δεξαμενών αεροσκαφών 116Π.Μ........ (09/11/2017)

περισσότερα »

Δυο Διακηρύξεις για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για την προμήθεια 1.«Αντιδραστηρια αιματολογικών τεστ με με συνοδό εξοπλισμό» και 2. «Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»

Δυο Διακηρύξεις για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για την προμήθεια 1.«Αντιδραστηρια αιματολογικών τεστ με με συνοδό εξοπλισμό» και 2. «Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»....... (09/11/2017)

περισσότερα »

Περίληψης Διακήρυξης καθώς και το σώμα της Διακήρυξης που αφορά την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των επαγγελματικών χώρων του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών........ (02/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.21981/26-10-17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ»,........ (31/10/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων....... (26/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας........ (25/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (29 Μηχανήματα ΜΤΝ) της Ν.Μ. Πύργου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.20767/11-10-2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ........ (12/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ««ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΑΡΤΟΥ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «ΑΡΤΟΥ», CPV 03221200-8 , CPV 15811100-7,........ (10/10/2017)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Φωτοτυπικού εκτυπωτικού μηχανήματος ασπρόμαυρης εκτύπωσης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (29/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Έχοντας υπόψη: Ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:........ (26/09/2017)

περισσότερα »

Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη-Συμβούλου στο Επιμελητήριο Ηλείας

Στον Πύργο σήμερα στις 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι , στα πλαίσια της Προκήρυξης 1753/30-05-2018 , κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν 4497/2017 μετά την απόφαση 5/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας και την 14/2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής........ (18/06/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει 3 πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς, για την προμήθεια του είδους : (Ιατρικός ρουχισμός , Νάρθηκες , Ασκοί αίματος)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει 3 πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς, για την προμήθεια του είδους : (Ιατρικός ρουχισμός , Νάρθηκες , Ασκοί αίματος)........... (25/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ – ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ»/CPV 24111000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19458/22-09-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ – ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ» ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ......... (22/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Υλικά καθαριότητας» για τις ανάγκες της της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

Για τις ανάγκες της της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους Προϋπολογισμού 18.506,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (14.924,76€ πλέον ΦΠΑ 24%)....... (22/09/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στους φορείς «Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία: -ECHA/ΤA/2017/007 Τemporary Agent (M/F) Financial Assistant (AST 2)............... (22/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη που αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19098/18-09-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ.......... (19/09/2017)

περισσότερα »
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss