Έργο ΚΕΕΕ για την ΜΑΘΗΤΕΙΑ: «Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας»

Έργο ΚΕΕΕ για την ΜΑΘΗΤΕΙΑ: «Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας»

 

 

Mathiteia_banner_final_F359672879.gif

 

 

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι για την συγκεκριμένη Πράξη της Μαθητείας λειτούργει ιστοσελίδα (site) στη διεύθυνση : http://mathiteia.ep.uhc.gr , στην οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες για τις δράσεις του έργου , δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν σε αυτό , καθώς επίσης και γενικό ενημερωτικό υλικό για την Μαθητεία. 

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σχεδίασε το έργο “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας” (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):5010059), το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η ΚΕΕΕ είναι συνδικαιούχος της Πράξης, μαζί με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΑπΚΟ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα μέσω του δυϊκού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της Πράξης είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές καθώς επίσης να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης το έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα: 

 • «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας».
 • «Εκπαίδευση εκπαιδευτών (μεντόρων) στελεχών επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας»

Η Πράξη περιλαμβάνει διακριτή Ενότητα Δράσεων με αντικείμενο την «Δημιουργία Clusters Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας». Τα Clusters Μαθητείας μπορούν να δημιουργήσουν ελκυστικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε η μαθητεία να κάνει ΑΜΕΣΑ σημαντικά βήματα μέσα στις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου. 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Το έργο σκοπεύει να απευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της μαθητείας στις παρούσες συνθήκες της οικονομίας. Η αποδοχή της μαθητείας στη χώρα είναι πολύ μικρή, μόλις το 1% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι μαθητευόμενοι. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους ούτε η μαθητεία μπορεί να αναπτυχθεί ως θεσμός ούτε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν αντιστοιχηθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Η καινοτομία του έργου είναι η μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης των μεντόρων και των λοιπών δράσεων για την ορθή εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας όπου ανοίγει νέους δρόμους αναβάθμισης, διεύρυνσης και ανάπτυξης της μαθητείας. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

 • ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της μαθητείας,
 • προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας
 • μείωση της ανεργίας των νέων,
 • αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική μαθητεία,
 • δημιουργία συμπράξεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της μαθητείας για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους μαθητευόμενους,υποστήριξη, ενίσχυση και παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας στη χώρα μας ως βασικού μέσου σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. 

Η ΚΕΕΕ, με την Πράξη του ΕΣΠΑ, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τις επιχειρήσεις για τον θεσμό της Μαθητείας, για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή του, συνεργάζεται μαζί τους για να καταγραφούν και να αναγγελθούν θέσεις μαθητείας, υποστηρίζει με εξειδικευμένους συμβούλους την εφαρμογή της μαθητείας στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

Για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής. 

1 Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής.

2 Επιχειρήσεις παραγωγής ή μεταποίησης ή μετασχηματισμού, όπως Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες.

3 Επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, ή εμπορικές.

4 Επιχειρήσεις ασφαλιστικές.

5 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

6Τραπεζικές επιχειρήσεις. 

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

 • Προσωρινής απασχόλησης
 • Τα νυχτερινά κέντρα
 • Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 • Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 • Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα

Μέσα από την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας» οι επιχειρήσεις θα έχουν σημαντικά οφέλη: 

Νέες Ιδέες

Αναζωογόνηση του εργασιακού περιβάλλοντος και εμπλουτισμός των επιχειρήσεων με φρέσκες ιδέες από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Καινοτομία

Δημιουργικότητα και καινοτομία στις επιχειρήσεις. 

Θέσεις Απασχόλησης

Θετικές επιπτώσεις στον αριθμό των ποιοτικών θέσεων μαθητείας καθώς και στις θέσεις απασχόλησης. 

Αναβάθμιση

Αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική μαθητεία. 

Βελτίωση Σχέσεων

Σχέση εμπιστοσύνης και ικανοποίησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. 

Εικόνα

Ενδυνάμωση της εικόνας της επιχείρησης στο ευρύτερο περιβάλλον της. 

Υποστήριξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και να εντοπιστούν σημεία προς βελτίωση.

Μείωση Κόστους

Εξοικονόμηση κόστους σχετικά με την αναζήτηση και την προσαρμογή προσωπικού. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Ακαδημίας 6, Αθήνα 106 71 

Phone +30 2111036923 

E-Mail mathiteia@ep-uhc.gr

Πηγή: https://www.uhc.gr/

Προηγούμενο Οι 10 νεοφυείς επιχειρήσεις που ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν στον 9ο Διαγωνισμό Καινοτομίας – Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας