Έτοιμες οι ειδικές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά έντυπα για την αποζημίωση και τα ενοίκια σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Έτοιμες οι ειδικές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά έντυπα για την αποζημίωση και τα ενοίκια σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις

 

 

999_F186805619.jpg

Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν, σήμερα, οι δύο ιδιαίτερα σημαντικές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις: Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά).

Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις αναφέρονται σε δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο:

Η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους

supportemployees.yeka.gr

θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου.

 

Παραθέτουμε ορισμένους βοηθητικούς πίνακες με βάση τα αναφερόμενα στις δύο αποφάσεις του Υπ.Εργασίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα τα ξημερώματα.

 

Ι. Επιχειρήσεις

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το νέο έντυπο της απόφασης 13031/Δ1. 4551/2020 «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων  αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλου ή μέρους του προσωπικού τους (σ.σ. σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για όσους επιχειρηματίες πλήττονται βάσει ΚΑΔ δείτε όσα προβλέπονται στο άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ 20.3.2020) 

 

Επιχειρήσεις

Δηλώνουν

Λόγος

Διάταξη

Των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής.

(Δείτε εδώ ποιες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και με ποιες αποφάσεις)

Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,

Για την εφαρμογή της μείωσης του ενοικίου

άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ 20-3-2020

 

Τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή (λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης)

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα

 

Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση)

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ

  Περίπτωση Β

 

Επιχειρήσεις

Δηλώνουν

Λόγος

Διάταξη

ου βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.

Δείτε εδώ τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα.

Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

 

 

 

Τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα

 

Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020. (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση)

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ

 

ΙΙ. Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι οι οποίοι θα συμπληρώσουν το έντυπο της απόφασης 12997/231: Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας και της «αποζημίωσης ειδικού σκοπού», είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως «αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις

Δηλώνουν

Λόγος

Διάταξη

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α, του ενδέκατου άρθρου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει Κ.Α.Δ.

Τα στοιχεία του εργοδότη καθώς και τα δικά τους στοιχεία. Τσεκάρουν επίσης την περίπτωση α’ στον πίνακα Γ (η σύμβασή εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί από…)

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση«ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα

 

Τα στοιχεία του εκμισθωτή εφόσον μισθώνουν κατοικία και τη διεύθυνση του μίσθιου (αφορά εργαζόμενους που η επιχείρηση τους έκλεισε βάσει κρατικής απόφασης).

Για να επωφεληθούν από τη διάταξη της μείωσης του ενοικίου

άρθρο δεύτερο της ΠΠΝ 20-3-2020

Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

 

Τα στοιχεία του εργοδότη καθώς και τα δικά τους στοιχεία. Τσεκάρουν επίσης την σχετική επιλογή β’ (η σύμβαση εργασίας μου έχει λυθεί από 1.3.2020 έως και 20.3.2020) και επιλέγουν και το λόγο λύσης της σύμβασης

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού»

άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ

 

 

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις

13031/Δ1. 4551/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 994/23-03-2020

Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

12997/231/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 993/23-03-2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Προηγούμενο ΔΕΗ : Έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας