Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που
κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 225 Α’ ), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την
παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και
ειδικότερα το σημείο 8.2.4 «M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
(άρθρο 17) όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014−2020…………………………………..

Περισσότερα στο παρακάτω link

apotelesmata_ditikiellada_drash4.1.2_110523

Προηγούμενο Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας