ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

EPIMELHTHRIOfrcdr_F93775258.jpg

Η κατά νόμο Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας γνωρίζει στα μέλη του Επιμελητηρίου Ηλείας, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτού θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΟΝ», στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου – Πατρών στην αίθουσα συνεστιάσεων,  στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρες από 07.34 π.μ. έως 17.07 μ.μ. 

Επίσης, ανακοινώνονται τα εξής:

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α) του Ν. 2081/92, όπως τροπ/κε με το Ν. 3419/2005 και με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017

Β) του Π.Δ. 372/92 , όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 193/97,  το Π.Δ. 164/2001 και το Π.Δ. 52/2006, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 παρ.4 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110).

Γ) τον αριθμό των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 95373/06-09-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία ορίστηκαν ως κατωτέρω:   

  Τμήμα Εμπορικό:               4 έδρες

  Τμήμα Υπηρεσιών:          10 έδρες

  Τμήμα Μεταποίησης :        5 έδρες

  Τμήμα Τουριστικό :            1 έδρα

  Τμήμα Εξαγωγικό:              1 έδρα

 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους σε αυτό, δηλαδή εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο Ηλείας έως και την 15η Δεκεμβρίου έτους 2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο. 

Συγκεκριμένα, ταμειακώς ενήμερα θεωρούνται: α) τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, δηλ. και για το έτος 2016 και β) τα Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, δηλ. και για το έτος 2016 (παρ. 2 άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 58 Ν. 4484/2017). 

Η προθεσμία για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων λήγει 40 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή στις  6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.  

1.Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με μυστική δια ψηφοδελτίων  ψηφοφορία και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται.

2.Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου εφ’ όσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο. 

Για να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από τα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει να γίνει υπόδειξη των εκπροσώπων τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα.

Τα στοιχεία των εταίρων αν πρόκειται για ΟΕ / ΕΕ / ΕΠΕ / ΙΚΕ, που έχουν έως και δύο μέλη, καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο από την Εκλογική Επιτροπή. 

Τα Νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που τηρεί το Επιμελητήριο, καλούνται να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3119/2005. 

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο 7 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται δεκτή. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

  • Στις ΟΕ & ΕΕ,  που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιριών έως δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.
  • Στις ΕΠΕ,  που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία έως δύο εξ αυτών, δηλαδή είτε δύο διαχειριστές είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος (δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις ΙΚΕ,  που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος)
  • Στις ΑΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι,  που μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή ανώτατα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του.
  • Στα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντίκλητου τους, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
  • Στους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή ο αναπληρωτής τους. 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις το δικαίωμα ψήφου ασκείται αποκλειστικά από το φυσικό πρόσωπο χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότηση εκπροσώπου. 

3.  Οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ανωτέρω εκλογές θα κυρωθούν από την εκλογική επιτροπή ένα μήνα πριν τις εκλογές και θα εκτεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες, δηλ. από 16/11/2017 έως και 18/11/2017 και μπορούν να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις ώρες 09.00 π.μ.-15,00 μ.μ.. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 52/2006, όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των εκλογικών καταλόγων μπορούν να υποβάλουν ενστάσειςμε Δικαστικό Επιμελητή στην Εκλογική Επιτροπή (γραφεία Επιμελητηρίου,1ος όροφος) εντός τριών ημερών από την λήξη της προθεσμίας της έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δηλ. από 19/11/2017 έως και 21/11/2017 και ώρες 09.00 π.μ.-15.00 μ.μ. 

Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στις 23/11/2017 και ώρα 11.30 π.μ. 

5. Τέλος,  καλούνται από την Εκλογική Επιτροπή του  Επιμελητηρίου Ηλείας  εκείνα τα μέλη του, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηλείας, να παραλάβουν από την γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής υπόδειγμα αίτησης δήλωσης υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όσοι διαθέτουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή έως 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη, από ώρες 09.00 π.μ. -15.00 μ.μ. 

Η αίτηση υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: (Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός,  Επάγγελμα της επιχείρησης από την οποία αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει και στοιχεία επικεφαλής του συνδυασμού και θα συνοδεύεται από:

 α) Γραμμάτιο εισπράξεως του ταμείου του Επιμελητηρίου 50,00€.

 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει: «ότι ως υποψήφιος για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ηλείας πληρώ τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτω στα ασυμβίβαστα  που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2419/2005  & του αρθρ. 7 παρ. 1 του Π.Δ. 52/2006 και με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και δεν είμαι συνταξιούχος». 

Η ανακήρυξη του πίνακα των υποψηφίων και η ανάρτησή του σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, θα γίνει μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και συγκεκριμένα στις 26/11/2017, ημέρα Κυριακή. 

Ενστάσεις κατά των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης ενώπιον της εκλογικής επιτροπής, δηλ. από 27/11/2017 έως και 29/11/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Στις 01/12/2017, θα γίνει εκδίκαση ενστάσεων – σύνταξη – ανάρτηση οριστικού πίνακα υποψηφίων.

 

ΠΥΡΓΟΣ, 26/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΥ  ΡΟΖΑ

Προηγούμενο διαΝΕΟσις : Ένας Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας