Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηλείας ,Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας

 

8_F1455464699.jpg

 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση

για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηλείας ,

Συνδικαιούχου της Πράξης

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας

του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης»,

με κωδικό ΟΠΣ 5037860

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Αναθέτουσα Αρχή :

Επιμελητήριο Ηλείας

Αριθμός Διακήρυξης :

1

 

 

Τίτλος Έργου :

 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας

         του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης

 

Υποέργου 12 «Δαπάνες προσωπικού Επιμελητηρίου Ηλείας (Κατηγορία 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Ηλείας

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος :

 

Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα (Συνεργάτες)

 

Προϋπολογισμός :

 

50.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών :

Εγκαταστάσεις Επιμελητηρίου Ηλείας

Είδος Σύμβασης :

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου :

Μέχρι 31-12-2023

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών :

Παρασκευή 03-06-2022 , ώρα 14.00

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και Αίτηση Συμμετοχής /Τόπος κατάθεσης Αιτήσεων :

 

Επιμελητήριο Ηλείας – Πύργος 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλ.Ηρώων , ΤΚ 27131

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ανάρτησε την Απόφαση με αρ. πρωτ. 4329/1491/Α3/18-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΗ1Υ465ΧΙ8-92Δ) για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης»(με Κωδικό ΟΠΣ 5037860) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 098 ‘Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου’ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απόφαση.

Σκοπός της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμικήμε την υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

 

Το Επιμελητήριο Ηλείας θα υλοποιήσει στα πλαίσια της πράξης :

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης» (με Κωδικό ΟΠΣ 5037860) , τις κάτωθι ενέργειες:

 

Υποέργο

Περιγραφή

Προϋπολογισμός

7

Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών”

140.238,00 €

8

“Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών”

87.318,00 €

9

΄΄Προμήθεια ψηφιακής πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης επισκεπτών”

24.800,00 €

10

“Προμήθεια κοινού εξοπλισμού προωθητικών ενεργειών μέσω συστήματος infokiosk “

24.800,00 €

11

“Δημιουργία ψηφιακού λογοτύπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα”

16.844,00 €

12

“Δαπάνες προσωπικού Επιμελητηρίου”

70.000,00 €

13

“Τεχνική Βοήθεια του Συνδικαιούχου για την έκδοση οικοδομικών αδειών”

20.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

384.000,00 €

 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α’265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Επιμελητήριο Ηλείας , έχοντας υπόψη:

1.                  Το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’154/1992) – «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών», ως τροποποιηθείς ισχύει.

2.                  Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» ως τροποποιηθείς ισχύει.

  1. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών – Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  4. “Δαπάνες προσωπικού Επιμελητηρίου” .
  5. Την υπ’ αρ.26/2022 Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας «Περί Έγκρισης της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηλείας , για την πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης» (με Κωδικό ΟΠΣ 5037860) με ΑΔΑ: 65ΝΕ469ΗΛΛ-6ΣΦ.
  6. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του 2022 του Επιμελητηρίου Ηλείας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης» (με Κωδικό ΟΠΣ 5037860) αρ. απόφασης 33774/31-3-2022 ΑΔΑ:Ψ0ΠΩ46ΜΤΛΡ-ΒΕ5)
  7. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ : ΩΧ9Β469ΗΛΛ-ΟΚ4………………………..

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, στα πλαίσια του έργου «GRASPINNO PLUS»του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας