ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Με την παρούσα έκθεση απολογισμού δράσεων δίδεται μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από το Επιμελητήριο Ηλείας κατά την χρονική περίοδο από 01-01-2022 έως 31-12-2022. Το Επιμελητήριο Ηλείας, εκτιμώντας το γεγονός ότι η χώρα βρίσκονταν ήδη εδώ κι δύο χρόνια σε κατάσταση δυσλειτουργίας λόγω της πανδημίας καθώς και των σημαντικών της επιπτώσεων σε κάθε τομέα, πραγματοποίησε  μια προσεκτική προσέγγιση ανάπτυξης του σχεδίου δράσεων της, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τις μεταβλητές (π.χ. αναστολές, απαγορεύσεις λειτουργίας κτλ), καθώς και η εξέλιξη της διάρκειας αλλά και των επιπτώσεών της πανδημίας παράμεναν από την αρχή της χρονιάς, εξαιρετικά άγνωστες και υπήρχαν έντονοι προβληματισμοί για τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε κάθε προγραμματισμό.

Ωστόσο κατόπιν χαλάρωσης των μέτρων και των περιορισμών για τη διάδοση της πανδημίας, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε χώρες που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας, το Επιμελητήριο Ηλείας κατόρθωσε να αναπτύξει ορισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη στρατηγική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μας με ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αποτύπωμα.

Υπηρεσιακές Δράσεις

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Επιμελητήριο Ηλείας σε καθημερινή βάση υποστηρίζει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα µέλη του:

Α)Ενημερωνει : 

 • Τους επιχειρηματίες για τις συντελούμενες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση .
 • Όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική.
 • Για τις προοπτικές του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση που πρόκειται να ιδρυθεί η λειτουργεί.
 • Για τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, χορηγήσεις από τράπεζες, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ κ.λ.π.)
 • Για κοινοτικά προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ και σύνταξη της σχετικής πρότασης για λογαριασμό των επιχειρήσεων
 • Για τους τρόπους προώθησης προϊόντων και υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Για τις υπάρχουσες δυνατότητες και κίνητρα για την αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων.
 • Για τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας ανάλογα με το αντικείμενο δράσης της επιχείρησης.
 • Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας εξάσκησης διαφόρων επαγγελμάτων
 • Για τα ισχύοντα στις εμπορικές μισθώσεις
 • Για την ασφάλιση των εξαγωγών
 • Για τις επιδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων
 • Για τους νέους θεσμούς υποβοήθησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως: factoring, Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων κ.λπ.
 • Είναι συνδεδεμένο με το EURO INFO CENTER και με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου, Ο.Π.Ε. ως αντένα

 

Β)Εκδοση  Πιστοποιητικων : 

 • Μητρώου εξαγωγέων και ασφαλιστικών πρακτόρων, αργυροχρυσοχόων, ασφαλιστικών συμβούλων, γενικά μητρώα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λ.π.
 • Καταγωγής εξαγομένων προϊόντων
 • Καταχώρησης – κατοχύρωσης επωνυμιών και διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων της περιφέρειας του νομού Ηλείας .

 

Γ)Χορήγηση Αδειών : 

 • Ασφαλιστικών πρακτόρων και συμβούλων
 • Μεσιτών αστικών συμβάσεων
 • Εμπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής – εξαγωγής
 • Εμπορικών αποθηκών

Δ) Παρέχει: 

 • Υπόδειγμα σύνταξης καταστατικού (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ΕΠΕ, ΑΕ κ.λ.π.) και τροποποίησης αυτού και ενημέρωση για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών νομιμοποίησης αυτών καθώς και του οικονομικού κόστους κάθε απαιτούμενης δαπάνης
 • Σχέδια συμβάσεων σύναψης εμπορικών συνεργασιών, όπως αντιπροσωπεύσεως, συμβολαίων franchising, πώλησης καταναλωτικών αγαθών, εξειδικευμένων προϊόντων, αποκλειστικής διανομής, κλπ.
 • Βοήθεια προς επίλυση τρεχούσης φύσεως φορολογικών και νομικών θεμάτων
 • Βοήθεια για την επιλογή μηχανογραφικού συστήματος και οργάνωσης της υπηρεσίας πληροφοριών της επιχείρησης
 • Πληροφορίες για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από οίκους του εξωτερικού
 • Μεσολάβηση στην επίλυση εμπορικών διαφορών και προσδιορισμού ζημιών επί εμπορεύματος (διαιτησία και πραγματογνωμοσύνες)
 • Συντάσσει υπομνήματα, μελέτες και καταθέτει προτάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα επί θεμάτων οικονομικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

ε) Παρεχόμενες υπηρεσίες βάση διατάξεων: 

Στηρίζει την ίδρυση εταιρειών µέσω της υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Διαχειρίζεται το Γ.ΕΜ.Η (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Συντάσσει και αποστέλλει ανακοινώσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

στ) Αλλεσ Υπηρεσιεσ:

 • Οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε αρκετές επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, μέσω των οποίων προβάλλονται οι θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Ενίσχυση οικονομική των συνδικαλιστικών οργανώσεων των επαγγελματιών (σωματεία και ομοσπονδίες)
 • Διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Προβολή επιχειρήσεων στο Internet με τη δημιουργία Web sites.

√  PortalNewsletter

 Το Επιμελητήριο Ηλείας ενημερώνει τα μέλη του και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : www.heliachamber.gr

 

Παράλληλες Δράσεις

Το Επιμελητήριο Ηλείας από την ίδρυσή του έως σήμερα, προσπαθεί να εντοπίσει τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής και διαρκώς επιδιώκει να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, παρακολουθώντας τις εξελίξεις ευρύτερα και αναπτύσσοντας κανάλια επικοινωνίας μαζί τους με στόχο να είναι κοινωνός των προβλημάτων και των ανησυχιών όλων των παραγωγικών τάξεων της Ηλείας και να εισηγείται μέτρα και λύσεις. Βασικοί στόχοι, όπως έργα  υποδομής, αναπτυξιακοί Νόμοι, φορολογικά, ασφαλιστικά κίνητρα είναι στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων μας. Επίσης, ασφαλιστικά και δανεικά ζητήματα, παρεμβάσεις για την τροποποίηση φορολογικών ρυθμίσεων καθώς και κάθε δυνατή πρόταση εφαρμογής μέτρων στήριξης σχετικά με τα τεράστια επίκαιρα και πολυδιάστατα προβλήματα όπως η πανδημία, είναι από τις κύριες ενέργειές μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η προώθηση των εξαγωγών υπήρξε ανέκαθεν από τις κύριες προτεραιότητες, ιδιαίτερα  για τα γεωργικά προϊόντα, καθότι ο Νομός μας έχει μεγάλη παραγωγή και σε ποσότητες και ποικιλίες αγροτικών προϊόντων που δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν από την ελληνική αγορά και υπάρχουν τεράστιες εξαγωγικές προοπτικές. Η παραγωγική φυσιογνωμία του Νομού μας επιβάλει την υποβοήθηση των εξαγωγών και το Επιμελητήριό μας κινείται στην κατεύθυνση αυτή.

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται παράλληλα σε δράσεις για την ανάδειξη του Τουρισμού με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό και πιο συγκεκριμένα την κρουαζιέρα, που είναι ένας κλάδος που έχει τεράστιες προοπτικές και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη της ευρύτερης περιοχής της Ηλείας και ειδικότερα στην ανάδειξη, την προβολή & προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αρκεί γι αυτό να αξιοποιηθεί καλύτερα η μεγάλη ποικιλία των προορισμών, αλλά και η ιδιαίτερη θέση που έχει ο λιμένας του Κατακόλου ως  πύλη της Αρχαίας Ολυμπίας.

Επιπροσθέτως, το Επιμελητήριο με ενέργειες και πρωτοβουλίες στρατηγικής αναβάθμισης επιδιώκει να ενισχύσει με κάθε τρόπο το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής, εμπλουτίζοντας ταυτοχρόνως το παραδοσιακό αρχαιολογικό τουριστικό προϊόν με έναν σημαντικό αριθμό περισσότερο εστιασμένων τουριστικών προϊόντων, υψηλής αξίας, προβάλλοντας τις απαράμιλλες ομορφιές και τις αξιόλογες επιλογές στην περιοχή, παρέχοντας  κίνητρο να πραγματοποιηθούν  επισκέψεις και εκδρομές σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, ανακαλύπτοντας στην περιοχή μοναδικές επιλογές που έχουν να κάνουν με Αρχαιολογικό τουρισμό, Θρησκευτικό,  Αγροτουρισμό, Θαλάσσιο Τουρισμό, Ιαματικό τουρισμό – υγείας και ευεξίας, Οινοτουρισμό, Γαστρονομικό τουρισμό, Πολιτιστικό τουρισμό, Οικοτουρισμό κτλ. επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σημαντικών επιχορηγούμενων προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν  έργα υποδομής στην Ηλεία, αποτελούν ενίοτε μια ακρογωνιαία ευκαιρία ανάπτυξης, διότι εξασφαλίζουν έργα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή που αποσκοπούν στην ενίσχυση, στην προσέλκυση και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, η έλευση στο νομό μας των εμπλεκομένων εταίρων αλλά και των ελεγκτικών αρχών των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  που διεξάγονται στην Ηλεία, προσφέρουν μιας πρώτης ευκαιρίας προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, όπως είναι η πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά, η φυσική ομορφιά του τόπου μας, τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα, η γεωγραφική ποικιλομορφία καθώς και η ύπαρξη λιμένων, που ήταν σε θέση να προσελκύσουν τόσο το ενδιαφέρον επισκεπτών όσο και σημαντικών επενδυτών κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας την εικόνα της τουριστικής μας αγοράς με εξαιρετικές περιηγητικές επιλογές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί και η έως τώρα διαρκής συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηλείας μέσα από συνεχείς συσκέψεις και παρεμβάσεις, που ολοένα και επιπλέον θα εξακολουθεί να ενισχύεται με όλους τους επαγγελματικούς  φορείς της Περιφερειακής ενότητας και σε συνεργασία με την Περιφερειακή, αλλά και την Κεντρική Διοίκηση για να διαμορφωθεί το εν δυνάμει ιδεατό πλαίσιο που πρέπει να λειτουργήσει η αγορά, ώστε να μην καταρρεύσει, δεδομένης το από δεκαετίας βαρύ κύμα φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, κτλ.), όπου συνδυαζόμενο και από την μεγάλη οικονομική ύφεση της δεκαετίας αλλά και τη χαριστική βολή των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας οδηγούν την αγορά σε αδιέξοδο.

Τέλος, το Επιμελητήριο Ηλείας δεν ελάττωσε τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της για την αποτελμάτωση και προώθηση μεγάλων θεμάτων που ταλανίζουν την περιφερειακή ενότητα και υποσκάπτουν θεμελιωδώς την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας όπως ο δρόμος Πάτρας -Πύργου, τα έργα στο λιμένα του Κατακόλου κ.λπ.

Αναφορικά με τα ανωτέρω παραθέτουμε παρακάτω τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου δράσης μας όπως υλοποιήθηκε κατά το έτος 2022 που βασίζεται στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε ώστε να αναδείξουμε ότι διαθέτουμε όλα τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι δημόσιοι φορείς όπως εμείς, ακόμα και σήμερα σε αυτές τις συνθήκες είναι ικανοί να παράγουν εξωστρέφεια και καινοτομία και θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα.

Συμμετοχή σε Εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετείχε σε σημαντικές εμπορικές εκθέσεις σε Ελλάδα κι εξωτερικό, όπως:

Έκθεση «Πελοπόννησος EXPO» Αργολίδα 16 – 20 Νοεμβρίου 2022.

 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (10-18/09/2022)

 Διεθνή Έκθεση τροφίμων & ποτών SIAL Παρίσι, 15-19 Οκτωβρίου 2022

 Έκθεση Dubai Expo  , Dubai  ,  21 έως 27 Μαρτίου 2022.

 4ο Φεστιβάλ “Κερνάμε Ελλάδα” στην Αμαλιάδα | 14/05/2022

 Freskon 2022, Πέμπτη 12 έως και το Σάββατο 14 Μαΐου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

 7th Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region , 16-18 May 2022 , Tirana (Albania)

 FOOD EXPO, 12-14 Μαρτίου 2022, Metropolitan Expo.

 Διοργάνωση   Σεμιναρίων – επιμορφώσεων – θεματικών ημερίδων για την ενημέρωση και τη διάχυση της πληροφορίας

Το Επιμελητήριο Ηλείας διοργάνωσε και πραγματοποίησε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων προς τα μέλη του καθώς και στα στελέχη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής του που στοχεύουν στην βελτίωση των γνώσεων για θέματα που αφορούν την φορολογική και εργατική νομοθεσία , καθώς και για αναπτυξιακά προγράμματα , επιχορηγήσεις , διευθετήσεις υποχρεώσεων , επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξης “business plan” , δανεισμό και λοιπών θεμάτων που συνδυάζονται ευρύτερα με την επιχειρηματικότητα , την εξωστρέφεια και την καινοτομία με σκοπό συμβάλλει στη διαρκή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών του.

Έκδοση έντυπων με θεματολογία την Ηλειακή επιχειρηματική δράση

 Το Επιμελητήριο Ηλείας πραγματοποίησε δράσεις για τη σύνταξη και την έκδοση εντύπων και επιχειρηματικών οδηγών με στόχο την ανάδειξη της Ηλειακής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

 Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 Το Επιμελητήριο Ηλείας διαρκώς αναζητά και υποβάλλει προτάσεις για επιδοτούμενα αναπτυξιακά έργα κυρίως Διασυνοριακής Συνεργασίας από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία στις εκάστοτε προκηρύξεις. Στο ανωτέρω πλαίσιο , υλοποιήθηκαν εντός του 2022 τα κάτωθι επιχορηγούμενα έργα:

 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG VB) BALKANMEDITERRANEAN 2014 -2020, (BALKANET)
 • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», (INCUBA)
 • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», (Creative Camps)
 • COSME Work Programme 2018 – Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries – COS-TOURSYN-2018-3-01

Τίτλος έργου:  EUROPEAN FISH TOURISM FESTIVAL (Fishfest)

 • «Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas», ACRONYM: PRONACUL INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020
 • «IN-TOUR» , Project Proposal on Accessible Tourism Manager and Operator 2019 Erasmus+ Call for Proposals
 • Holistic networking of creative industries via hubs – (CREATIVE@HUBs) (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020
 • Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης’’ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και κωδικό 098 του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020
 • ‘’GRASPINNO PLUS’’ – Interreg MED Programme 2014-2023
 • «Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
 • Υλοποίηση του έργου «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊός (SARS-CoV-1) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Εστίασης».

Επανεκκίνηση του τουρισμού με την εφαρμογή  «Ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του COVID- 19»

 • Προώθηση οίνων ποιότητας περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αγορές τρίτων χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)

Τρίτη καμπάνια με πολλαπλές δράσεις που αφορά την προβολή των κρασιών της περιφέρειά μας στις δύο πολυπληθείς χώρες της «Άπω Ανατολής».

Λοιπές πληροφορίες απολογισμού δράσεων :

Ενημέρωση – διάχυση πληροφορίας

 Το Επιμελητήριο δραστηριοποιείται με σύγχρονες πρακτικές με σκοπό συμβάλλει στη διαρκή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών του. Καθημερινά μεριμνά να αποσταλούν συγκεκριμένα e-mails και newsletters σε στοχευμένα δίκτυα, φορείς, οργανώσεις, μέλη και λοιπούς προωθητικούς μηχανισμούς που θα συντελέσουν στη διάχυση της πληροφορίας, με όλα τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας. Παράλληλα διοργανώνει τηλεδιασκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις και ημερίδες τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτοκόλλα.

Συναντήσεις και συμμετοχή σε συσκέψεις αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων

 Το Επιμελητήριο Ηλείας πραγματοποίησε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες  για την άρση προβλημάτων στην λειτουργία της επιχειρηματικότητας, και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς και έκτακτες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεάζει την επιχειρηματική λειτουργία, (π.χ. Συνεχείς  από παρεμβάσεις για την άρση της τελμάτωσης των έργων  της Ολυμπίας οδού στο τμήμα Πάτρα–Πύργο, όσο και την συνεχή «επίβλεψη» της αναδιαμόρφωσης της Εθνικής οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, την ανάγκη λειτουργικής διευθέτησης των πυρόπληκτων δανείων, την ανάγκη βελτιώσεων σε έργα του λιμένος Κατακόλου για την ενίσχυση της Κρουαζιέρας, την βελτίωση των οδικών αξόνων του ενδοηλειακού οδικού δικτύου, απαραίτητου για την ανάπτυξη κάθε θεματικού τουρισμού, παρεμβάσεις για κάθε είδους βελτιώσεις σε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά  την προώθηση βελτιώσεων κάθε σημείου  γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος που θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας).

Συνδρομές – χορηγήσεις οικονομικών ενισχύσεων

 Το Επιμελητήριο Ηλείας τακτοποίησε και κατά την χρήση 2022 την καταβολή συνδρομών κι ενισχύσεων σε ομοσπονδίες και εμπορικούς συλλόγους , ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :

 • ΚΕΕΕ
 • ΕΣΕΕ
 • ΓΣΕΒΕΕ
 • Εμπορικοί Σύλλογοι Νομού Ηλείας
 • Ομοσπονδίες επιχειρηματιών Ν.Ηλείας
 • Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (ASCAME)
 • Forum of the Adriatic-Ionian Chambers of Commerce (AIC FORUM)

Λοιπές εργασίες Επιμελητηρίου Ηλείας

 Το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηλείας συνήλθε σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο έτος 2022. Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας συνήλθε σε εξήντα έξι (66) συνεδριάσεις. Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν τριακόσιες εξήντα έξι (366) εγγραφές  επιχειρήσεων ενώ υπήρξαν τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) διαγραφές – διακοπές επιχειρήσεων. Γενικά οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ηλείας ανταποκρίθηκαν πλήρως στην εξυπηρέτηση τόσο των εισαγωγέων – εξαγωγέων με την έκδοση πιστοποιητικών καθώς και στα λοιπά μέλη με την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για την κατάθεση αυτών σε διαγωνισμούς, για την είσπραξη επιχορηγήσεων και την γενικότερη άμεση προσκόμιση δικαιολογητικών σε δημόσιους φορείς και τράπεζες. Παράλληλα υποστήριξε τις επιχειρήσεις – μέλη του σε θέματα ψηφιακής υπογραφής και εγγράφων για τη συνταξιοδότησή τους.

 Οικονομική θέση Επιμελητηρίου Ηλείας   

 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά το έτος 2022 κρίνεται σχετικά  ικανοποιητική δεδομένου της μακρόχρονης οικονομικής ύφεσης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν  από την παρατεταμένη πανδημία. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Επιμελητηρίου Ηλείας βρίσκονται σε ικανοποιητικό  επίπεδο κατά το έτος 2022 κυρίως λόγω των εισπράξεων επιχορηγήσεων από τα διακρατικά επιχορηγούμενα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας που υλοποιεί , όπου δημιουργούν σημαντική  ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών και πάγιων υποχρεώσεων (μισθοδοσία , δαπάνες ΔΕΚΟ , γραφική ύλη κτλ) του Επιμελητήριου. Παράλληλα από τις δράσεις που υλοποιούνται από τις αναθέσεις σε ανάδοχους υποστηρίζονται και ενέργειες που αφήνουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Επιμελητηρίου Ηλείας  για τη χρήση 2022 έχουν ως εξής:

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  : 277.525,97

Έσοδα από συνδρομές μελών (τρέχουσας χρήσης) : 22.425,09

Έσοδα από συνδρομές μελών (παρελθουσών χρήσεων) : 94.153,91

Έσοδα από επιχορηγήσεις ενταγμένων έργων : 218.932,39

Διάφορα Λοιπά Έσοδα : 8.311,80

Επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους : 9.338,00

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (πρόσοδοι κεφαλαίων) : 602,38

Σύνολο Εσόδων : 631.289,54

 

Έξοδα από δαπάνες μισθοδοσίες : 261.322,52

Έξοδα από αμοιβές τρίτων  : 252.209,36

Έξοδα από παροχές τρίτων  : 31.469,38

Έξοδα από φόρους – τέλη : 2.648,71

Έξοδα από διάφορα λοιπά έξοδα : 90.122,00

Έξοδα από τόκους, προμήθειες και συναφή έξοδα : 347,30

Έξοδα από αγορές παγιών : 13.520,00

Σύνολο Εξόδων : 651.639,27

Υπόλοιπο ταμείου και τραπεζικών λογαριασμών : 170.764,02

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στη Δ.Ο.Υ. από παρακρατούμενους φόρους μισθωτών και φόρους ελευθέρων επαγγελματιών 4%, 8% και 20% καθώς και λοιπών φόρων όπως ΕΝΦΙΑ κτλ.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την χρήση 2022.

Κατά την χρήση 2022 το προσωπικό του Επιμελητηρίου αποτελούταν από 10 άτομα.

Υπάρχουν πιστοποιημένες δαπάνες από τα ενταγμένα έργα οι οποίες δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί και εκταμιευθεί από τα επενδυτικά ταμεία.

Το Επιμελητήριο Ηλείας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο.

Το επιμελητήριο Ηλείας επιδιώκει μέσα από τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του, να ηγηθεί με ενέργειες και δράσεις όπου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων, και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα καθοδηγούν τα μέλη σε ένα ασφαλές και με προοπτικές επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και να υποστηρίξει σημαντικά κι εκείνες τις ΜΜΕ που σχεδιάζουν την διεθνή τους συνεργασία και την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, παρέχοντας υποστηρικτικές ενέργειες και πρακτικές βέλτιστης απόδοσης, ώστε να τις βοηθήσει να προάγουν καινοτόμα έργα και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Για το Επιμελητήριο Ηλείας

 Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος  Νικολούτσος

Προηγούμενο Σύσκεψη για την κρουαζιέρα στο Υπ. Τουρισμού
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας