Ασφάλεια OSHAs 18001

Ασφάλεια OSHAs 18001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801/ OSHAS 18001):Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία διαθέτει μία επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές αναγνώρισης των Κινδύνων στην Εργασία, και παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης της μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργίας της.Οι απαραίτητες οργανωτικές δομές περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, το οποίο είναι συμβατό με το Πρότυπο OSHAS 18001 και, παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να είναι ικανή να Πιστοποιηθεί.
Το Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία περιλαμβάνει Περιγραφή της Οργανωτικής Δομής της, Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Γραπτές Οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και επηρεάζουν την Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία, Έντυπα και Έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και Εργαλεία Ελέγχου και Αξιολόγησης της λειτουργίας του Συστήματος.

Σκοπός Πιστοποίησης
Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εξασφαλίζει στην εταιρία αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκεί προσπάθειά της για Συνεχή Βελτίωση στην μείωση της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργία της.Επιπλέον η Πιστοποίηση, μέσω των Επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών.

Διαδικασία Πιστοποίησης
Η Πιστοποίηση παρέχεται από Φορέα Πιστοποίησης. Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται για να είναι αναγνωρίσιμο στην Διεθνή Αγορά πρέπει να παρέχεται από Φορέα Πιστοποίησης Διαπιστευμένο για το συγκεκριμένο Πρότυπο. Η Διαπίστευση παρέχεται από Φορέα Διαπίστευσης και στο Πιστοποιητικό που εκδίδει ο Φορέας Πιστοποίησης αναφέρεται η Διαπίστευσή του εξασφαλίζοντας διεθνή αναγνωρισιμότητα.Η εταιρία που αποφασίζει να Πιστοποιηθεί πρέπει να επιλέξει τον Φορέα Πιστοποίησης και να υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης ορίζει κατάλληλη Ομάδα Επιθεωρητών και διενεργεί επιτόπια Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της εταιρίας.Κατά την Επιθεώρηση ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων του Συστήματος (Εγχειρίδια, Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Προγράμματα και Στόχοι μείωσης της επικινδυνότητας της εργασίας, Διαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα κλπ) και η εφαρμογή τους (Αρχεία) στο σύνολο της εταιρίας βάσει των Προτύπων ΕΛΟΤ 1801/ OSHAS 18001.Εφόσον δεν καταγραφούν αποκλίσεις από τα παραπάνω Πρότυπα, ο Φορέας Πιστοποίησης προχωράει στην έκδοση Πιστοποιητικού.
Σε αντίθετη περίπτωση καταγράφονται οι αποκλίσεις/ Μη Συμμορφώσεις και όταν αυτές αρθούν κατάλληλα προχωράει η Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού.

Απαραίτητα Έγγραφα
Για να προχωρήσει η Διαδικασία Πιστοποίησης απαιτείται η Αίτηση Πιστοποίησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης.
Κατά την Επιθεώρηση ελέγχονται μεταξύ άλλων:
– Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας και τα συνοδεύοντα αυτή Έγγραφα
– Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
– Άλλες άδειες που απαιτούνται
– Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα
– Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
– Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
– Προγράμματα και Στόχοι Μείωσης της Επικινδυνότητας της Εργασίας
– Διαδικασίες και Οδηγίες
– Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)
– Αρχεία

Χρόνος Έκδοσης και Ισχύς Πιστοποιητικού
Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και υπάρχει θετική εισήγηση από την Ομάδα Επιθεωρητών, εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο των πέντε εργάσιμων ημερών) το Πιστοποιητικό.Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υποστηρίζεται από δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης

Προηγούμενο Enterprise Europe Network – Hellas
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας