Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 10, 11, 15 και 17 του ν. 4987/2022 «Κύ[1]ρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),

β) του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενι[1]κού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τρο[1]ποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες δι[1]ατάξεις» (Α’ 71) και ειδικότερα των άρθρων 9, 10, 12, 21, 24, 28 και 29,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω[1]μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρο[1]νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104),

ε) της υπ’ αρ. 63577/13.06.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης» (Β’ 2380),

στ) του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστα[1]σης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227),

ζ) του Κεφ. Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο[1]σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ[1]μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

  1. Την υπό στοιχεία Α.1213/10-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρη[1]σης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομι[1]κών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272).
  2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ[1]γείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δια[1]κοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014).
  3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι[1]κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ[1]ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θη[1]τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
  4. Την ανάγκη απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη……………………………………….

 

Περισσότερα στα παρακάτω link

Λήψη αρχείου (σε μορφή ΦΕΚ)

Λήψη αρχείου

Προηγούμενο Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια του είδους «αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό Και χωρίς συνοδό εξοπλισμό» Cpv: 33696300-8
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας