Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ειδικά μητρώα  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , ατομικών επιχειρήσεων

Για ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Να δηλωθεί έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην Δ.Ο.Υ με Κ.Α.Δ. :66.22.10.01(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ) .

 

Για ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Δηλώνεται  ο ΚΑΔ:(66.22.10.08) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.

Απαιτείται η πλήρωση της  προϋπόθεσης  για τρία χρόνια προϋπηρεσία ως ασφαλιστικός πράκτορας  το ανώτερο  και κάτω, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει.

 

Ακολούθως:

  1. Το  πιστοποιητικό γνώσης  από την Τράπεζα της Ελλάδας
  2. Αιτηση έκδοσης  της αδείας ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή
  3. Αστυνομική ταυτότητα
  4. Απολυτήριο Λυκείου . Αποδεκτό και πτυχίο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»  (Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)
  6.  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

Όπου ο δηλών αναφέρει τα εξής:

Δεν είμαι Δημόσιος ,Δημοτικός ,Κοινοτικός  Υπάλληλος, ή Υπάλληλος  Ν.Π.Δ.Δ., ή Υπάλληλος του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή Υπάλληλος Ασφαλιστικής ή Αντασφαλιστικής ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεσίτης Ασφαλίσεων  (Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr )

  1. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης

⃰  Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της επιχείρησης στο Γ.ΕΜ.Η και στο Επιμελητήριο καθώς και η κατάθεση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα σας εγγράψουμε στο αντίστοιχο ειδικό μητρώο .

ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Υ.Δ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Υ.Δ. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

 

Προηγούμενο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας