Δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ειδικά μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  των   Νομικών προσώπων.

– Καταρχήν πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα στους σκοπούς /αντικείμενα του καταστατικού.

-Επίσης σε διαφορετικό από τους σκοπούς άρθρο (π.χ. διαχειριστές, εξουσίες ή όπου αλλού) πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που θα εκτελεί/ουν  τις  υπηρεσίες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή  εφόσον πληροί  τις προϋποθέσεις  χωρίς να μπορεί να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε άλλον.

Ένα σχέδιο χωρίου, για  ένταξη στο καταστατικό για την παροχή  υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι:

« Τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα τις παρέχει ο/η …………………………………….              εφόσον έχει την νόμιμη  πιστοποίηση και ικανοποιεί  ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  τα κριτήρια του Ν.4587/2018 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.478/2021 .Τις υπηρεσίες αυτές θα τις παρέχει αποκλειστικά ο ίδιος, χωρίς να μπορεί να υποκατασταθεί από κανέναν άλλον»

Πρέπει το καταστατικό να περιλαμβάνει το βασικό πλαίσιο του ανωτέρου χωρίου διαφορετικά θα χρειαστεί τροποποίηση.

 

Κατά την έναρξη στην Δ.Ο.Υ.

Για ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Να δηλωθεί έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην Δ.Ο.Υ με

Κ.Α.Δ. :66.22.10.01(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ) .

 

Για ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Δηλώνεται  ο ΚΑΔ:(66.22.10.08) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.

Απαιτείται η πλήρωση της  προϋπόθεσης  για τρία χρόνια προϋπηρεσία ως ασφαλιστικός πράκτορας  το ανώτερο  και κάτω, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει.

 

Ακολούθως:

  1. Αιτηση έκδοση της άδειας  ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή στο όνομα του Νομικού προσώπου
  2. Αστυνομική ταυτότητα του παρέχοντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
  3. Απολυτήριο Λυκείου του παρέχοντος τις υπηρεσίες.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

Όπου ο παρέχων τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  αναφέρει τα εξής:

Δεν είμαι Δημόσιος ,Δημοτικός ,Κοινοτικός  Υπάλληλος, ή Υπάλληλος  Ν.Π.Δ.Δ., ή Υπάλληλος του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή Υπάλληλος Ασφαλιστικής ή Αντασφαλιστικής ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεσίτης Ασφαλίσεων  (Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr )

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

Όπου ο παρέχων τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  αναφέρει τα εξής: «Δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»(Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr )

  

  6.Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του Νομικού προσώπου  βάσει του   ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι το Νομικό πρόσωπο : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.   (Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

 

7.Υπεύθυνη δήλωση περί  ταυτότητας  εταίρων (Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ).

(Το κείμενο αναφέρεται στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση).

(Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε  διευκρινήσεις για την συμπλήρωσή της).

 

  1. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Νομικού προσώπου

-Θα εκδοθεί  βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα ειδικά μητρώα

ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υ.Δ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Υ.Δ. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Προηγούμενο Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ειδικά μητρώα  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , ατομικών επιχειρήσεων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας