Εγγραφές επιτυχόντων/επιτυχουσών υποψηφίων καταρτιζόμενων από το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα Ι.Ε.Κ. τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Α. Προθεσμίες Εγγραφών 

Καλούνται οι επιτυχόντες/επιτυχούσες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν από:

 

τη Δευτέρα 28.8.2023 έως και την Τετάρτη 6.9.2023

 

στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού επιτυχίας τους για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού και την προσέλευση για εγγραφή θα πρέπει να απευθύνεστε στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού επιτυχίας.

Στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. Τουρισμού μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

http://mintour.edu.gr/index.php/forma-epikoinonias

Η τήρηση της ως άνω προθεσμίας εγγραφής είναι δεσμευτική. Όσοι/Όσες επιτυχόντες/ επιτυχούσες υποψήφιοι/υποψήφιες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη.

Β. Δικαιολογητικά 

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες υποψήφιοι/υποψήφιες οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους

(κοινωνικά κριτήρια).

 

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες ν. 4250/2014  (Α΄74 ).

 

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την οικεία εκπαιδευτική μονάδα) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού εισαγωγής του Υπουργείου Τουρισμού.

Το προσωπικό των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του/της επιτυχόντα/επιτυχούσας, όπως φαίνονται στην αίτησή του/της, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου/υποψήφιας ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Προηγούμενο Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, έτους 2023-2024
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας