Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας – Παράταση υποβολής προτάσεων έως 02-12-2019

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

 

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 02-12-2019. 

 

banner-ependyseis-startups_F627222593.jpg

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ):
   • Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
   • Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας: Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τις για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Για την τελευταία διαχειριστική χρήση στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο ισολογισμός προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού.
  • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) και Αναγγελία Πρόσληψης Προσωπικού για τις για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή βεβαίωση του Λογιστή και του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τα στοιχεία της απασχόλησης.
 2. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων αξιολόγησης θα ακολουθήσει σχετική τροποποίηση της Πρόσκλησης

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. 

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών. 

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: 

Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης. 

Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης. 

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης. 

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 6.205.279 € 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 21/5/2019

 

Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 02/12/2019 15:00

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε040801

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ

Πηγή: https://www.pde.gov.gr

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας