Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: ψηφιακοί στόχοι για το 2030

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία, με συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις για το 2030, θα καθοδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης:

Δεξιότητες

Ειδικοί στις ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες: για τουλάχιστον 80 % του πληθυσμού

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Υιοθέτηση τεχνολογιών: το 75 % των εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιεί υπολογιστικό νέφος / τεχνητή νοημοσύνη / μαζικά δεδομένα
Φορείς καινοτομίας: να αυξηθούν οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση με σκοπό τον διπλασιασμό των επιχειρήσεων-μονόκερων στην ΕΕ
Υστερούντες στην υιοθέτηση: πάνω από το 90 % των ΜΜΕ να επιτύχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης

Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους
Προηγμένοι ημιαγωγοί: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή
Δεδομένα — Υπολογιστικό νέφος και παρυφές: 10 000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι παρυφών υψηλής ασφάλειας
Υπολογιστική: ο πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση

Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

Βασικές δημόσιες υπηρεσίες: 100 % διαδικτυακές
Ηλεκτρονική υγεία: το 100 % των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά μητρώα στο διαδίκτυο
Ψηφιακή ταυτότητα: το 80 % των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακή ταυτότητα

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να μετατρέψει σε πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030 με συγκεκριμένα μέτρα:

 • προβλεπόμενες πορείες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με βασικούς δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων
 • έναν ετήσιο κύκλο συνεργασίας για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την πρόοδο
 • χαράσσοντας πολυκρατικά έργα που συνδυάζουν επενδύσεις από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα

Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή πρότεινε διοργανική επίσημη διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, να στηρίζουν τη δημοκρατία και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες του ψηφιακού τομέα ενεργούν υπεύθυνα και με ασφάλεια. Η ΕΕ προωθεί τις αξίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ελευθερία επιλογής

Οι άνθρωποι θα πρέπει να επωφελούνται από ένα δίκαιο επιγραμμικό περιβάλλον, να είναι προστατευμένοι από παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο, και να χειραφετούνται όταν αλληλεπιδρούν με νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Προστασία και ασφάλεια

Το ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι προστατευμένο και ασφαλές. Όλοι οι χρήστες, από την παιδική ηλικία έως το γήρας, θα πρέπει να χειραφετούνται και να προστατεύονται.

Αλληλεγγύη και ένταξη

Η τεχνολογία θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τους ανθρώπους. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ψηφιακές δεξιότητες, σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Συμμετοχή

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα και να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων.

Βιωσιμότητα

Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών τους.

Τα ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές που περιγράφονται στη διακήρυξη θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα, όπως αυτά που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Θα παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τους πολίτες σχετικά με τα ψηφιακά τους δικαιώματα, καθώς και καθοδήγηση για τα κράτη μέλη της ΕΕ και για τις επιχειρήσεις όταν ασχολούνται με νέες τεχνολογίες. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν όλους τους πολίτες της ΕΕ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τα προτεινόμενα δικαιώματα και αρχές είναι:

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους
 2. Υποστήριξη της αλληλεγγύης και της ένταξης
 3. Διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής στο διαδίκτυο
 4. Προώθηση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
 5. Αύξηση της ασφάλειας, της προστασίας και της χειραφέτησης των ατόμων
 6. Προώθηση της βιωσιμότητας του ψηφιακού μέλλοντος

Η Επιτροπή θα παράσχει αξιολόγηση της εφαρμογής των ψηφιακών αρχών στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας. Η Επιτροπή θα διεξάγει επίσης ετήσια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την παρακολούθηση των μέτρων παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Το Ευρωβαρόμετρο θα συλλέξει ποιοτικά δεδομένα, με βάση την αντίληψη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές αρχές εφαρμόζονται στην πράξη σε διάφορα κράτη μέλη.

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Ο μηχανισμός συνεργασίας θα αποτελείται από
•    ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030
•    ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», στην οποία η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο και θα διατυπώνει συστάσεις για δράσεις
•    ανά διετία, προσαρμοσμένους στρατηγικούς χάρτες πορείας για την ψηφιακή δεκαετία, στους οποίους τα κράτη μέλη θα περιγράφουν τις πολιτικές που έχουν θεσπίσει ή προγραμματίσει για την επίτευξη των στόχων του 2030
•    μηχανισμό για τη στήριξη της υλοποίησης πολυκρατικών έργων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής

Φόρουμ συζήτησης: Η ψηφιακή σας δεκαετία

Πολυκρατικά έργα

Για την επίτευξη των ψηφιακών επιδιώξεων και στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει και θα διευκολύνει τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων μεγάλης κλίμακας τα οποία κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αναπτύξει από μόνο του.

Τα έργα αυτά θα

 • συνδυάζουν επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα
 • καλύπτουν τα κενά που εντοπίζονται στις κρίσιμες ικανότητες της ΕΕ
 • στηρίζουν μια διασυνδεδεμένη, διαλειτουργική και ασφαλή ψηφιακή ενιαία αγορά

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει έναν αρχικό κατάλογο πολυκρατικών έργων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τομείς για επενδύσεις όπως υποδομές δεδομένων, επεξεργαστές χαμηλής ενέργειας, επικοινωνίες 5Gυπολογιστική υψηλών επιδόσεωνκβαντική επικοινωνία με ασφάλειαδημόσια διοίκησηαλυσίδα συστοιχιώνκόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και ψηφιακές δεξιότητες.

Παράδειγμα δυνητικού πολυκρατικού έργου

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την ψηφιακή δεκαετία

Η ΕΕ θα προωθήσει στην παγκόσμια σκηνή το ανθρωποκεντρικό ψηφιακό θεματολόγιό της και θα προωθήσει την ευθυγράμμιση ή τη σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ. Θα διασφαλίσει επίσης την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών αλυσίδων εφοδιασμού της και θα προσφέρει παγκόσμιες λύσεις. Αυτά θα επιτευχθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

Πιθανοί τομείς σύμπραξης

6G
Κβαντική
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Επόμενα βήματα

Ως πρώτο βήμα μετά την έναρξη ισχύος του προγράμματος πολιτικής, η Επιτροπή θα αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030. Οι ΒΔΕ θα καθοριστούν με εκτελεστική πράξη η οποία αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2023.

Η πρώτη ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας» προβλέπεται να εγκριθεί τον Ιούνιο του 2023. Θα περιλαμβάνει τις πορείες με βάση τις οποίες θα παρακολουθείται η πρόοδος. Έπειτα, εντός εννέα μηνών, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τους πρώτους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας τους, με τους οποίους θα ξεκινήσει ο κύκλος συνεργασίας.

Προηγούμενο Ξεκινά η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας