Κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ για μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές με εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ΤΜΕΔΕ για το 80% του δανείου

Κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ για μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές με εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ΤΜΕΔΕ για το 80% του δανείου

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 

 

77_F1136410216.jpg

 

 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των κάτωθι εννέα συνεργαζόμενων Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό χιλιάδες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ) προκειμένου να εκτελέσουν έργα ή μελέτες δημοσίου συμφέροντος.

Ποια είναι η Δράση;

Το « Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) (στο εξής «Ταμείο») θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε Δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων – στόχου του Ταμείου από την επιδημική έκρηξη της COVID – 19 μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Από που χρηματοδοτείται;

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ και από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (TΜΕΔΕ).

Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράμματος;

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με τη παροχή εγγύησης για τη λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.

Ποιο το όφελος από το δανεισμό μέσω του Ταμείου ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ;

Με την παροχή εγγύησης από το Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ η επιχείρηση λαμβάνει δάνειο ευκολότερα, με αρκετά χαμηλότερο κόστος δανεισμού και με την παροχή λιγότερων εξασφαλίσεων.

Πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός του ΤΜΕΔΕ;

Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) ευρώ, προερχόμενων από α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) Ευρώ, β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) Ευρώ (70% ΕΑΤ, 30% ΤΜΕΔΕ).

Ποιο είναι το ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου δανείων;

Το ανώτατο ύψος είναι 70.000.000 ευρώ.

Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο (Guarantee Rate);

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%.

Ποια είναι η διάρκεια της χρηματοδότησης;

Η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται στα 5 έτη.

Ποια είναι η περίοδος χορήγησης των δανείων;

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα συναφθούν μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον ΧΟ και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών.

Τι καλύπτει η Εγγύηση και ποια είναι η περίοδός της;

Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου.

Πότε είναι η έναρξη ισχύος της Εγγύησης;

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας σε λογαριασμό της ΕΑΤ Α.Ε. – Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ.

Πότε είναι η λήξη ισχύος της Εγγύησης;

Η Εγγύηση ανά Δάνειο θα παύσει να ισχύει στην προγενέστερη των παρακάτω ημερομηνιών:

(Ι) την 31.12.2026 ή

(ΙΙ) την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης της Εγγύησης μετά τις 31.12.2027 ή ως προς Γεγονός Κατάπτωσης που επήλθε μετά την 31.12.2026

Επιχορηγείται η προμήθεια Εγγύησης;

Επιχορηγείται αλλά τα ποσά των προμηθειών υπόκεινται στους κανόνες σώρευσης του Προσωρινού Πλαισίου. Το όριο ενίσχυσης είναι 1.800.000 ευρώ και στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση στο πλαίσιο του ίδιου κανονιστικού πλαισίου (Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (Ανακοίνωση της Επιτροπής 2020/C 91 I/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Πόση είναι η προμήθεια Εγγύησης;

Η προμήθεια Εγγύησης θα αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔικαιούχοςΓια το 1ο έτος %Για το 2ο – 3ο έτος %Για το 4ο – 5ο έτος %
Μικρομεσαία επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι0,250,501,00

Η προμήθεια χρεώνεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου. Η απαιτούμενη προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας Δανειακής Σύμβασης.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014)
 • Έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος
 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους: Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών (ΚΑΔ 71.1), εκτός του Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού (ΚΑΔ 71.12.19.12). Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2), εκτός του Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων (ΚΑΔ 71.20.19.05) Κατασκευές κτιρίων (ΚΑΔ 41) Έργα πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43) εκτός, του Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ.) σε ακίνητα (ΚΑΔ 43.21.10.05), του Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων (ΚΑΔ 43.21.10.06), Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων (ΚΑΔ 43.29.19.02), του Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.03), του Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.04), του Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών (ΚΑΔ 43.29.19.05), του Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ. (ΚΑΔ 43.99.90.08). Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (ΚΑΔ 72.1)
 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται;

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α) Στη παραγωγή και εμπορία όπλων

β) Στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

γ) Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

δ) Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο

ε) Σε παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Ποια είναι τα επιλέξιμα Δάνεια;

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον ΧΟ και με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των Δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 • Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.
 • Δάνεια με διάρκεια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος
 • Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Προς επιβεβαίωση τούτου, προβλέπονται σχετικές πρόνοιες στην οικεία Δανειακή Σύμβαση. Σε περίπτωση που η ΕΑΤ υποδείξει στο ΧΟ την αντισυμβατική χρήση χρηματοδότησης από Δάνειο και του παράσχει επαρκή σχετικά στοιχεία, ο ΧΟ υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση της συγκεκριμένης από το Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων Δανείων και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ανάκτησης του οφέλους της εγγύησης.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό Δανείου;

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στον ιστότοπο www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως να υποβάλουν φυσικό φάκελο σε μία εκ των τραπεζών που συνεργάζονται.

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Eurobank

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Αττικής

Optima Bank

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Αρχεία Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ(Pdf)

 

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (04/08/2021)

 

Πηγή: https://hdb.gr/

Προηγούμενο Σημαντική ανακοίνωση για τη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας