Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)
 
 
55_F1621617900.jpg
 
 
 
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 53-55 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και της υπ.’ αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα» (Β’ 3647) θεσμοθετήθηκε το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τέθηκε σε εφαρμογή ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.
Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια χάρη στον συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων που περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου είναι εφικτό, με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής τους, μέσω της οποίας οφείλουν να διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη.
Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του
από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 της υπ. αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης.
 
Εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και
προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δίνονται διευκρινίσεις για τα εξής ζητήματα:
1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 8 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
2. Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα (παρ. 2 άρθρου 4 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
3. Αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (προαιρετική διαδικασία) (άρθρο 9 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
4. Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την
αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (παρ. 6. άρθρου 8 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
5. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 10
ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
6. Πανελλήνια ισχύς επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 1 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
7. Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων (άρθρα 5 και 14 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
8. Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 6 ΥΑ
68281/2022 (Β΄ 3647)
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Παραδείγματα (άρθρο 7 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τέλη δέσμευσης/ προδέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου (άρθρο 11 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647).
1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ο υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να δεσμεύσει αυτόματα επωνυμία ή/και
διακριτικό τίτλο χωρίς να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Προς το παρόν, η αυτόματη δέσμευση έχει εφαρμογή μόνο κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ μελλοντικά θα είναι διαθέσιμη:
α) για την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών ατομικής εμπορικής επιχείρησης
β) για την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη,
γ) για την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας.1
Κατά την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας
https://eyms.businessportal.gr/, ο ενδιαφερόμενος δεσμεύει το επιθυμητό λεκτικό, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο και επαρκώς διαφοροποιημένο από τις ήδη καταχωρημένες επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διαθεσιμότητας με παράλληλη ενημέρωση για όλες τις υφιστάμενες παρεμφερείς επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους σε πανελλήνιο επίπεδο. Η αυτόματη δέσμευση παρέχεται ατελώς. Εφόσον το επιθυμητό λεκτικό δεν είναι αποδεκτό από το πληροφοριακό σύστημα, ο ενδιαφερόμενος δύναται είτε να το αλλάξει και να το προσαρμόσει στους ισχύοντες κανόνες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αιτηθεί ηλεκτρονικά τον έλεγχό του από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προβαίνει άμεσα στον σχετικό έλεγχο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.
Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει χρήση κωδικού προδέσμευσης, εφόσον προηγουμένως έχει κάνει αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.
1 Και οι τρεις διαδικασίες είναι σε εξέλιξη
2. Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα δύνανται να δεσμεύσουν αυτόματα διακριτικό τίτλο στο ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων.
Η εν λόγω δυνατότητα δεν γεννά καμία υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Επιμελητήριο, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν σχετική υποχρέωση εγγραφής.
Για τη δέσμευση διακριτικού τίτλου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Στη διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τις αναρτημένες οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ως «μη υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». Στη συνέχεια, με τους κωδικούς του εισέρχεται στο σύστημα, επιλέγει από το κεντρικό μενού “αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου” και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες κάνει δέσμευση του επιθυμητού λεκτικού. Εάν η δέσμευση πραγματοποιηθεί αυτόματα δεν υπάρχει κόστος, ενώ αν επιλεγεί αίτημα ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το
κόστος ανέρχεται στα δέκα (10 €) ευρώ (βλ. ενότητα 4). Προαιρετικά, μπορεί να κάνει χρήση κωδικού προδέσμευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της ενότητας 3 της παρούσας.
3. Αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου
Η αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Για την ορθή εφαρμογή της επισημαίνονται τα εξής:
α) δεν είναι διαθέσιμη στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και δεν ταυτίζεται με την προέγκριση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η οποία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται πλέον σαν διαδικασία,
β) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δεσμεύσουν κάποιο λεκτικό για μελλοντική χρήση και είναι προαιρετική. Συνεπώς, δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) η προδέσμευση δεν αρκεί για τη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς αυτή ολοκληρώνεται μόνο με τη χρήση του κωδικού που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά την προδέσμευση,
δ) η διάρκεια της προδέσμευσης είναι δύο μήνες και εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να την ανανεώσει μία ακόμη φορά, πριν τη λήξη της,
ε) το προδεσμευμένο λεκτικό δεν είναι διαθέσιμο στους τρίτους για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η προδέσμευση,
στ) η χρήση του προδεσμευμένου λεκτικού δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον δεν γίνει χρήση του λεκτικού εντός των δύο μηνών (ή εντός τεσσάρων για την περίπτωση που έχει γίνει ανανέωση της προδέσμευσης) το λεκτικό απελευθερώνεται αυτόματα και είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε τρίτο.
Το τέλος της προδέσμευσης είναι τριάντα (30 €) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό η τυχόν ανανέωση, για την οποία απαιτείται η εκ νέου καταβολή του τέλους προδέσμευσης.
Σε περίπτωση μη χρήσης του προδεσμευμένου λεκτικού δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
2 Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε λίγες ημέρες
 
Το προδεσμευμένο λεκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επωνυμία ή/και σαν διακριτικός τίτλος.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση διαφορετικού λεκτικού στην επωνυμία και στον διακριτικό τίτλο, τότε απαιτούνται δυο προδεσμεύσεις οι οποίες χρεώνονται χωριστά.
Η χρήση του κωδικού δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο που έκανε την προδέσμευση. Ο κωδικός μπορεί να παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο για χρήση σε σύσταση/έναρξη/προσθήκη ή τροποποίηση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Για την παραχώρηση σε τρίτο αρκεί η γνωστοποίηση του κωδικού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr/ και εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, ακολουθούν τις οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, με τους κωδικούς τους εισέρχονται στο σύστημα, επιλέγουν “προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου” από το κεντρικό μενού και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες κάνουν την επιθυμητή προδέσμευση. Εφόσον επιλεγεί έλεγχος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας 4.
 
 
……………………………………………….
 
Περισσότερα στην συνημμένη αποφαση 
Προηγούμενο Έναρξη νέου Προγράμματος επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 2 Δεκεμβρίου 2022.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας