Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έως 01/10/2018

Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έως 01/10/2018

8_F1665013366_F1969518458.jpg

 

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ αριθμ 91681/ΕΥΚΕ1466/4-9-2018 απόφαση με θέμα : ” 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 20142020» (ΑΔΑ 781Ρ465ΧΙ8-ΛΡΟ). 

Με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01/10/2018 και ώρα 15:00.

Η παραπάνω απόφαση όπως και χρήσιμο υλικό για την πρόσκληση αυτή έχουν ήδη αναρτηθεί στην ειδική πύλη ενημέρωσης για θέματα επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/extroversion.html

 

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 47.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Το Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

5. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»

6. Το Π.Δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160Α ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών»

7. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τοΤαμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01)

12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις

13. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

14. Την υπ. Αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση, Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

15. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

17. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

18. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010

19. Την με αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

20. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10161 final/18-12-2014 και τροποποίησή της με αριθμό C(2017) 8464 final/06-12-2017, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

21. Την από 18/6/2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.

22. Την από 29/11/2017 απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του ΆξοναΠροτεραιότητας 1, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, όπως τροποποιήθηκαν με την με αρ. πρωτ. 1667/14-5-2018 απόφαση τροποποίησης μέσω γραπτής διαδικασίας της 11ης έκδοσης της εξειδίκευσης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

23. Την με αρ. πρωτ. 44337/ΕΥΚΕ670/24-4-2018 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ.

24. Την με αρ. πρωτ. 74070/ΕΥΚΕ1143/6-7-2018 Υπουργική Απόφαση

25. Την με αριθμ. πρωτ. 3137 /30 -8-2018 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 74070/ΕΥΚΕ1143/6-7-2018 και της αναλυτικής πρόσκλησης που την συνοδεύει στα παρακάτω σημεία:

i. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01/10/2018 και ώρα 15:00.

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα

Ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ιωάννης Δραγασάκης

 

Περισσότερα στην συνημμένη απόφαση

Πηγή: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Νέα έργα για τη δημιουργική επανάχρηση άλλων 15 σημαντικών δημοτικών κτιρίων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας