Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για τις Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Το έργο γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

87_F1164176542.jpg

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας ,

 

σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 1833/07-06-2019, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 22/10-06-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για τις Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης μελετών για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS και ACRONYM : «INCUBA» , με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα 4 φορείς, το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία. Επίσης, συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα γενικότερα , για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες . 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

«Για τις Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης μελετών »

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : CROSSBORDERAGRIFOODINCUBATORS , και με ACRONYM : «INCUBA»               με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας, 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 , Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177 , fax: +30 2621035064 , με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την Δευτέρα 22-04-2019, και ώρα 12.30 μ.μ. , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. 

1 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Επωνυμία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 ,

Πόλη

Πύργος Ν. Ηλείας

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 27131

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 2621034154

Φαξ

Fax: +30 2621035064

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail : ilich-gr@otenet.gr   , epetanil@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λαμπροπούλου Αγγελική , τηλ.+302621034154

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 ,                         fax : +30 2621035064 , email : ilich-gr@otenet.gr ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):

 

Παρασκευή , 14-06-2019

Αριθμός Διακήρυξης

4/2019

 

Αντικείμενο

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης μελετών »

για τις δράσεις του έργου INCUBA

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής

Προϋπολογισμός του έργου:

€ 28.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:

Τετάρτη , 26-06-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:

Παρασκευή , 28-06-2019, και ώρα 12.30 μ.μ

 

2. Αντικείμενο προμήθειας 

2.1: Περιγραφή αντικειμένου – προϋπολογισμός 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ                (ΜΕ ΦΠΑ)

 

CPV

 

 

1

Εκπόνηση μελέτης για το μοντέλο λειτουργίας

Θερμοκοιτίδων , διοργάνωση συναντήσεων για την αναζήτηση ενδιαφερόμενων , και διοργάνωση ενός διεθνούς εργαστηρίου για την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών (Παραδοτέο 3.2.2)

5.500,00

79411100-9

2

Δημιουργία συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ

των δικαιούχων του έργου (Παραδοτέο 3.2.3)

3.500,00

79411100-9

3

Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και την ανάπτυξη προδιαγραφών ποιότητας διατροφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αγροδιατροφή (Παραδοτέο 3.2.4)

13.500,00

 

79411100-9

4

Εκπόνηση αναφοράς αξιολόγησης για το μοντέλο

θερμοκοίτισης του έργου (Παραδοτέο 3.2.5)

2.800,00

79411100-9

5

Εκπόνηση μελέτης για μέτρα ενίσχυσης νεανικής

επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα (Παραδοτέο 5.2.1)

1.500,00

79411100-9

6

Εκπόνηση μελέτης για διασυνοριακές πολιτικές

ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον

αγροδιατροφικό τομέα (Παραδοτέο 5.2.2)

2.000,00

79411100-9

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

28.800,00 €

 

Δεν Θα γίνονται δεκτές , οι προσφορές που θα υποβάλλονται είτε για μία μόνο κατηγορία είτε ορισμένων από το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Θα γίνονται δεκτές μόμο οι προσφορές για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου . Σε προσφορές που θα υποβάλλονται και δεν θα αφορούν το σύνολο του υπό ανάθεση έργου θα επιβάλλεται αυτομάτως ποινή αποκλεισμού .

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει μόνο την τιμή . 

2.2.: Τεχνικές προδιαγραφές 

(α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται λεπτομερώς στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης που είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heliachamper.gr

β) Επιπροσθέτως το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

γ)Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται εκτός από την Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας , υπεύθυνος ενημέρωσης , Λαμπροπούλου Αγγελική τηλ.+302621034154 , Δ/νση : Επιμελητηριακό Μέγαρο, 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 , fax : +30 2621035064 , email : ilichgr@otenet.gr , epetanil@gmail.com , Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr 

3. Υλοποίηση έργου – παραλαβή 

Η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει με την υπογραφή της Σύμβασης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσης . Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής από την Επιτροπή Παραλαβής Έργου του Επιμελητηρίου Ηλείας . 

4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ, έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα άρθρα 73 παρ. 1, 2, 4α και β & 74 του Ν. 4412/2016:

Περισσοτερα στην συνημμενη Περιληψη

Προηγούμενο Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας