Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
789_F15915684.jpg

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη πρακτικής άσκησης: Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman) και πρακτική άσκηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία – Πρακτική άσκηση Schuman

Η πρακτική άσκηση Schuman είναι αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους επίσημους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο — ή στα γραφεία συνδέσμου του στα κράτη μέλη.

H εν λόγω  πρακτική άσκηση πήρε το όνομά της από τον Robert Schuman, έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια ειρήνης και ευημερίας στην Ευρώπη. Πρότεινε τη συνένωση της γαλλικής και της γερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό τη σκέπη της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τη πρώτης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία μετεξελίχτηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί πρέπει να υποβάλω αίτηση;

Η πρακτική άσκηση Schuman θα ενισχύσει την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση. Θα σας παράσχει μια επισκόπηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα κρίσιμο βήμα για τη λήψη αποφάσεων και τον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρακτική άσκηση Schuman μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, τα οικονομικά, το δίκαιο, η πολυγλωσσία, η διοίκηση, οι υποδομές και τα λογιστικά, η επικοινωνία ή η τεχνολογία πληροφοριών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών· υποψήφιοι ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτιστικού, εθνοτικού και θρησκευτικού υποβάθρου ή αναπηρίας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις, με εύλογες προσαρμογές τις οποίες ενδέχεται να χρειάζονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου να τιμά τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας προσφέρει μια σειρά περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman στη μνήμη του Γιαν Κούτσιακ, του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση Schuman πρέπει:

 • να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους·
 • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας υπό ένταξη ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας (μπορεί επίσης να προσφερθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης σε υπηκόους άλλων χωρών)·
 • να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου·
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης (πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα)·
 • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου·
 • να μην έχουν εργαστεί ή επωφεληθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή πρακτικής άσκησης για περισσότερους από δύο διαδοχικούς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ·
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Πώς υποβάλλω αίτηση;

Για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αίτησης για πρακτική άσκηση:

 1. επιλέξτε και υποβάλλετε αίτηση για τρεις θέσεις πρακτικής άσκησης κατ’ ανώτατο όριο·
 2. εάν προεπιλεγείτε, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να αποδείξετε την καταλληλότητά σας·
 3. εάν επιλεγείτε, θα λάβετε επίσημη επιστολή αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης Schuman είναι πέντε μήνες:

 • Περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου
  • μπορείτε να υποβάλετε αίτηση από τη 1η έως τις 30 Ιουνίου

 

 • Περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου
  • μπορείτε να υποβάλετε αίτηση από τη 1η έως τις 30 Νοεμβρίου

Οι αυθόρμητες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με την πρακτική άσκηση Schuman: 

Πρακτική άσκηση σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περιόδους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (ή στο Στρασβούργο) βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γιατί πρέπει να υποβάλω αίτηση;

Η πρακτική άσκηση θα ενισχύσει την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση. Θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε καλύτερα τις μεθόδους εργασίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρακτική άσκηση σε βουλευτές του ΕΚ δύναται να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων. Ο βουλευτής που χορηγεί την πρακτική άσκηση θα αναθέσει ειδικά καθήκοντα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι βουλευτές επιλέγουν ελεύθερα τους ασκουμένους τους. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω (μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από αυτό το ηλικιακό όριο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης)·
 • να είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υπό ένταξη/υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ωστόσο, οι βουλευτές μπορούν να προσφέρουν πρακτική άσκηση σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θεώρησης εισόδου·
 • να έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή να έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές σε ισοδύναμο επίπεδο, ή να έχουν λάβει πανεπιστημιακό δίπλωμα·
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να μην είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση εργασίας ή σε άλλη εργασιακή συμβατική σχέση κατά την περίοδο άσκησής τους·
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν πρακτική άσκηση σε βουλευτή, ούτε να έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί βουλευτή, είτε τοπικοί είτε διαπιστευμένοι.
Πώς υποβάλλω αίτηση;

Για να υποβάλετε αίτηση, χρειάζεται να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από έξι εβδομάδες έως πέντε διαδοχικούς μήνες και αποφασίζεται από τον βουλευτή που χορηγεί την πρακτική άσκηση. Μπορεί να αρχίσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 816 και 1 339 ευρώ για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/

Προηγούμενο Αναλυτικά τα νέα μέτρα που ισχύουν από αύριο 3-11-2020 – Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας