Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Ηλείας

Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής

Πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Ηλείας

EPIMELHTHRIOfrcdr_F885841372.jpg 

Στον Πύργο σήμερα στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 το μεσημέρι , στα πλαίσια της Προκήρυξης 1222/12-04-2018 , κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν 4497/2017 μετά την απόφαση 5/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας και την 14/2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας για τον ορισμό της Επιτροπής , οι κάτωθι Συγκροτούντες την Επιτροπή Επιλογής : 

1. Παρασκευόπουλος Αντώνιος (Πρόεδρο Επιτροπής) ,

2. Χριστόπουλος Χρίστος (Μέλος Επιτροπής) ,

3. Καραγιάννης Κωνσταντίνος (Μέλος Επιτροπής) 

Συνεδρίασαν για την λήψη απόφασης σχετικά με την προκήρυξη της 12/04/2018 με ΑΔΑ ΩΖΜ6469ΗΛΛ-8ΥΔ για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Ηλείας κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν 4497/2017 . 

Για την Προκήρυξη 1222/12-04-2018 κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου Ηλείας προς αξιολόγηση οι φάκελοι υποψηφιοτήτων των κάτωθι : 

  1. Μπαλάσκας Βασίλειος του Γεωργίου
  2. Ραζής Διονύσιος του Ιωάννη
  3. Αντωνόπουλος Διονύσιος του Ιωάννη

Η Επιτροπή Επιλογής , αφού έλεγξε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τους υποψήφιους , επισήμανε ότι και οι τρεις υποψήφιοι είχαν καταθέσει εντός προθεσμίας τους φακέλους για την υποψηφιότητά τους και τους ειδοποίησε να παρευρίσκονται και οι τρείς την ημέρα Παρασκευή 27-04-2018 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων . Ο υποψήφιος Μπαλάσκας Βασίλειος του Γεωργίου είχε καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης ενώ οι υπόλοιποι δυο υποψήφιοι , είχαν καταθέσει φακέλους μόνο με τα βιογραφικά τους , και στις αιτήσεις τους δήλωναν ότι θα τα προσκομίσουν εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει ότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις πρόσληψης .

Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αφού ακολούθησε την διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται από την προκήρυξη 1222/12-04-2018 με ΑΔΑ ΩΖΜ6469ΗΛΛ-8ΥΔ και αφού αξιολόγησε τους υποψηφίους , τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πόρισμα των συνεντεύξεων , λαμβάνει απόφαση και επιλέγει ως Προσληπτέο για Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Ηλείας τον υποψήφιο : 

  1. Μπαλάσκα Βασίλειο του Γεωργίου

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Επιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθείσων ενστάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, η Διοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης με βάση τα αποτελέσματα της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, τα αναμορφωμένοι αποτελέσματα επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης .

Η ανάρτηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018. Η κατάθεση τυχόν ενστάσεων γίνεται δεκτή ιδιοχείρως ή με αποστολή συστημένης επιστολής προς το Επιμελητήριο Ηλείας ,28ης Οκτωβρίου 1 και Πλ.Ηρώων , Πύργος Τ.Κ. 27131 Ν.Ηλειας έως και την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

 

                                                        Η Επιτροπή

 

 

Παρασκευόπουλος Αντώνιος           Χριστόπουλος Χρίστος     Καραγιάννης Κωνσταντίνος

 

Προηγούμενο Οδηγός επιχειρήσεων για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας