Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών – Ενηµέρωση ανέργων

Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών – Ενηµέρωση ανέργων

oaed_F531958459.jpg

∆ύο νέα Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών και για 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, πρόκειται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστηµα.

Εν όψει της προκήρυξης της σχετικής ∆ηµόσιας Πρόσκλησης για τα δύο νέα

Προγράµµατα ο ΟΑΕ∆ καλεί:

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στην Ενότητα «Επιθυµητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειµένου να εγγραφούν και να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εργασιακούς συµβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης.

Τα διάρκειας τεσσάρων µηνών προγράµµατα περιλαµβάνουν την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στις επιχειρήσεις/εργοδότες, µε επίβλεψη στο χώρο εργασίας.

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρόχους θέσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ), που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα οριστεί µε ∆ηµόσια Πρόσκληση που θα εκδώσει ο ΟΑΕ∆, την άλλη εβδοµάδα. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόµενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο (∆ευτεροβάθµια ή Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) των ανέργων/ωφελουµένων στους οποίους επιθυµούν να παρέχουν εργασιακή εµπειρία.

Στη συνέχεια, µε βάση τις προσφερθείσες από τις επιχειρήσεις θέσεις, θα καταρτιστούν αυτοµατοποιηµένα, µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, πίνακες ανέργων ανά ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα, από τους ήδη εγγεγραµµένους στο µητρώο του Οργανισµού ανέργους – αναζητούντες εργασία µε Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης. Η ένταξη των ανέργων στους πίνακες θα γίνει σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύµφωνα µε τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τοµείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατοµικευµένη Προσέγγιση / βιογραφικό.

Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα, αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συµβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις, µε βάση τους πίνακες ανέργων ανά ειδικότητα και µε σειρά προτεραιότητας.

Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων, µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες, και έπονται οι άνεργοι µε την µεγαλύτερης διάρκειας (σε ηµέρες), εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕ∆.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1. Οι άνεργοι που εµφανίζονται ως εξαρτώµενα µέλη θα προσκοµίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος ή το Ε1 του ατόµου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό µέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

• Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ.

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελτίο Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο).

• Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

• Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ προκειµένου να τα δηλώσουν και να προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι µπορούν να προσέρχονται για την επικαιροποίηση του βιογραφικού τους ή την εγγραφή τους µέχρι την 30η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και τις ΚΟΙΝΣΕΠ.

Πηγή: www.oaed.gr

Προηγούμενο Διαβάστε το νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας