Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

logo_yme_F1120186486.png

Τον ορισμό των κάτωθι προθεσμιών οι οποίες αφορούν στη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011 και για τις περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσομένων, με την παρούσα απόφαση, προθεσμιών, ως ακολούθως:

Α. Επισκευή Κτιρίων:

1. Η ισχύς των αδειών επισκευής που είχαν εκδοθεί από 1.3.2011 έως και 31.12.2012, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2. Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016, για την υποβολή αίτησης για συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια επισκευής βάσει όσων ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

3. Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Β. Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση Κτιρίων:

1. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία, ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για χορήγηση Έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής.

Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις για κάθε συμβάν.

2. Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016 για την υποβολή αίτησης κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.

Για τις Βεβαιώσεις χορήγησης β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής, που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έκδοση της β΄δόσης για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ΄ δόσης (εφόσον η χορήγηση της προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τα σχετικά αρχεία συνημμένα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Προηγούμενο Έρευνα: Εναρμόνιση, ευελιξία και ταλέντα οι παράγοντες που οδηγούν στην καινοτομία και την ανάπτυξη
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας