ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ
EpimelitirioHleias_F9339.jpg

 

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγικών τους επωνυμιών που λήγει 31/12/2012

Όσες από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να παραμείνει η επωνυμία τους καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, πρέπει, από 2-1-2013 έως 31-3-2013,  να υποβάλουν στο  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ:

 

1. Αίτηση ανανέωσης.

2. Διπλότυπο εισπράξεως Δημοσίου Ταμείου στον Κ.Α. 1259 αξίας 9 ευρώ.

3. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:

 

         α) Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

 

         β) ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.

 

         γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

4. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές (είδος-ποσότητα-αξία -χώρα προορισμού κατ΄ έτος)  που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριετία  2010 – 2012.

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

«Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του αρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

6. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλου επιμελητηρίου, εκτός του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.

 

Επισημαίνεται ότι :

  • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας  μέχρι  31-3-2013,  θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.       
  • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν  πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2010 – 2012).
  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

 

  • Τα σχετικά έντυπα (αίτηση ανανέωσης – υπεύθυνη δήλωση με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία) βρίσκονται επισυναπτόμενα πιο κάτω.

 

 

 

 

Προηγούμενο Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας