Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Περίοδος υποβολής από 7/10/2022 έως 31/10/2022

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 
 88_F1984991993.jpg
 
 
 
Προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική. Η δράση περιλαμβάνει:

  • ​​Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ).
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:​

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (βλ. επισήμανση 2 & 5)
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλ. επισήμανση 3 και 7) 
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνε​​ργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (βλ. επισήμανση 4)
  4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βλ. επισήμανση 6 και 7) 
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) άνω των 29 ετών (βλ. επισήμανση 8)
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (βλ. επισήμανση 9)
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), (βλ. επισήμανση 10).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).​

Περίοδος υποβολής

από 7/10/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 11:00)

 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” – “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”.

Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” ​καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).​

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι της δράσης πρέπει να είναι: α) Έλληνες πολίτεςβ) Πολίτες των άλλων … 

Τι χρηματοδοτείται

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα ωφελουμένου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.

Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4597/2019, όπως ισχύει.

​Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο, το μισθολογικό κόστος (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου) αντιστοιχεί: σε 28,52 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 713,00 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την με αριθμό ΥΑ 38866/2022 (ΦΕΚ 2030/Β/21-04-2022), όπως ισχύει.

Προϋπολογισμός

€ 17.153.508
Ποσό ύψους 14.261.​008 ευρώ προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021- 2027» και ποσό ύψους 2.892.500 ευρώ που αφορά στο εθνικό σκέλος, από τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)​.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
1555

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή: https://www.espa.gr/

Προηγούμενο ΕΒΕΑ : Μηνιαίο Δελτίο Προσφορών – Ζητήσεων Σεπτεμβρίου 2022
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας