Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ώρες με τίτλο Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 

109A_F86659510.jpg

 

 

 

 

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων ΕΔΩ 

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, σύμφωνα με την με αρπρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7557/2553/A3/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με την αριθμ.  1062/Β3/212/21-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ465ΧΙ8-ΘΤ1) όμοια Απόφαση Ένταξης.  Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων  του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, (αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ). 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Στόχοι έργου

Το έργο απευθύνεται σε 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω της συμβουλευτικής, κατάρτισης, και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα. 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα: 

1

Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

2

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών

3

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

4

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

5

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

6

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

7

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing

8

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)

Μεθοδολογία Επιλογής:

Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται  παρακάτω.

Η χρήση του παρόντος συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης.

Η διαδικασία της βαθμολόγησης και ταξινόμησης των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ομάδα έργου της πράξης. Το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης.

Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.

Συγκεκριμένα το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).

• Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού. 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια. 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται  κατά  τη χρονική στιγμή που εισέρχονται   επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στην διάρκεια της 1ης  συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα,  αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

• Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

• Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής –  εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας). Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

• Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων καθώς και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα), θα γίνεται συνεχώς, σε όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση Ωφελούμενων. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του έργου. 

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τις Συνεδρίες Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).  

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 100 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 500,00 €. 

Σημείωση:    Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης  θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΔΩ

 

Πηγή: https://109.uhc.gr/

Προηγούμενο Απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας