Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

 

 

 

77_F1584319252.jpg

 

 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 

 • Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 • Ποσοστό Εγγύησης: 70%
 • Μεταφορά Οφέλους σε τελικούς παραλήπτες: Η εγγύηση παρέχεται με τον σκοπό της ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τελικούς παραλήπτες, με ωφέλεια από την εφαρμογή μειωμένου επιτοκίου και τις μειωμένες εξασφαλίσεις.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτήσεων

 

 • Μέσω του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.
 • Μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ.
 • Μεσαίες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.

 

Σκοπός χρηματοδότησης:

 

 • Επένδυση σε ενσώματα ή/και άυλα περιουσιακά στοιχεία,
 • Κεφάλαιο κίνησης (Κ/Κ) μονιμότερου χαρακτήρα,
 • Οριο κεφαλαίου κίνησης (μέσω ΑΑΛ),
 • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

 

 • Ελάχιστο Ποσό Χρηματοδότησης: δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό.
 • Μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης: 7 έτη
 • Ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης: 3 μήνες
 • Περίοδος χάριτος: Μέχρι δυο έτη
 • Επιτόκιο: EURIBOR 3 ή 6 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75.
 • Έξοδα: βάσει του τιμολογίου εργασιών της τράπεζας.
 • Περιοδικότητα δόσεων: Μηνιαία, Τρίμηνη ή Εξάμηνη.
 • Πρόωρη εξόφληση: Δύναται να εξοφληθεί πλήρως ή μερικώς πριν την ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση
 • Εξασφαλίσεις: Σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, Pan-European Guarantee Fund (EGF) και άλλες ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις χωρίς περιορισμούς.

 

Καθεστώς ενίσχυσης 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (T.F. – 3.1)

Η χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση (ή οποιαδήποτε «συνδεδεμένη επιχείρηση» κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής) στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος (EGF) μέσω της Τράπεζάς μας ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και υπόκειται στο Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν δύναται να υπερβαίνει :

 • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι € 321.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 225.000)·
 • Για τους τελικούς αποδέκτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι € 385.714,29 (ήτοι εγγυημένο € 270.000)·
 • Για Τελικούς Αποδέκτες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς είναι €2.571.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 1.800.000)·

Αναφορικά με τη σώρευση των ενισχύσεων επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις του καθεστώτος 3.1 του Π.Π. δεν σωρεύουν με άλλες ενισχύσεις πλην των χρηματοδοτήσεων που έχουν διενεργηθεί μέσω του ίδιου υποπρογράμματος και του ίδιου καθεστώτος, από την Τράπεζά μας ή μέσω άλλης Τράπεζας. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στο Παράρτημα IV υπάρχει αντιστοίχιση των ΚΑΔ με το ανώτατο όριο σώρευσης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 

Καθεστώς ενίσχυσης 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου (T.F. – 3.2)

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στο καθεστώς ενίσχυσης 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν δύναται να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα παρακάτω:

 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019 ή κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή το τελευταίο διαθέσιμο έτος ή
 • μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης της χρηματοδότησης και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μικρή Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Ειδικότερα για επιχειρήσεις με σύσταση εντός του 2020 και έπειτα, το ποσό του δανείου προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες σε περίπτωση που αποτελεί Μικρομεσαία Επιχείρηση ή αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες αν πρόκειται για Μικρή Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω πλαίσιο μπορούν να υπαχθούν μόνο χρηματοδοτήσεις του Uncapped Guarantee.

Αναφορικά με τη σώρευση των ενισχύσεων επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις του καθεστώτος 3.2 του Π.Π. σωρεύουν με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος, όπως ενδεικτικά οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ.

 

Περισσότερα εδώ.

Πηγή: https://www.eib.org

Προηγούμενο Οδηγός Κυβερνοασφάλειας για τις ΜΜΕ από τον ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) – 12 Βήματα για την ασφάλεια της επιχείρησής σας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας