Πρόσκληση συμμετοχής Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 2022

7_F490171594.jpg

 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για όγδοη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 149 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 43 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€350.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μεταποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μεταποίησης» στην ιστοσελίδα του οργανισμού (βλ. παρακάτω «Πληροφορίες και ανακοινώσεις»).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής, τεχνικών έργων, μισθοδοσίας.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί συνδυαστικά έως και δύο δαπάνες που αφορούνσεμηχανήματα παραγωγικού εξοπλισμού και υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν είναι δυνατό να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, διενεργούνται αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης με CE. Η παράδοση των προμηθειών στις επωφελούμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται εντός του διαστήματος Οκτώβριος 2022-Μάρτιος 2023.

Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα τους σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCCτο αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελείται από τα εξής στάδια:

  1. Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους μόνο ηλεκτρονικά. Με την υποβολή της αίτησης αποστέλλεται μόνο ένα συνημμένο δικαιολογητικό, το οποίο είναι η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) με πρόσφατη εκτύπωση από την ιστοσελίδα του ΤΑXΙS (www.gsis.gr).

1.1.   Τρόπος υποβολής αίτησης:

  • Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. ΔΕΝ υπάρχουν προαιρετικά πεδία. Επισημαίνεται, ότι είναι αναγκαία η αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του επιθυμητού εξοπλισμού. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα www.mkoapostoli.gr
  • Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ) της επιχείρησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.grμε την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2023. Προσοχή: η αίτηση πρέπει να αποσταλεί από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.
  • Η υποβολή αίτησης είναι έγκυρη, μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει εντός δύο ημερών από την ημερομηνία υποβολής, απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβήςστην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης πεδίων η αίτηση θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δε θα γίνεται αποδεκτή.

1.2.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

 

  1. Αξιολόγηση αίτησης
    1.  

2.1.   Πρώτο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά βάσει των Κριτηρίων Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υποβολής.

Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής βάσει του Παραρτήματος Α’ , ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για τις αιτήσεις που πληρούν όλα τα Κριτήρια Συμμετοχής, πραγματοποιείται μια συναξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο «Πλαίσιο Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

2.2.   Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ομάδα εξωτερικών αξιολογητών για λόγους διαφάνειας κα αμεροληψίας με τα κριτήρια που περιγράφονται στα «Κριτήρια Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, είτε απορρίπτονται, είτε περνούν στο τελικό στάδιο.

2.3.   Τρίτο (τελικό) στάδιο αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών

Οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης θα επικοινωνήσουν με μέλη της ομάδας αξιολόγησης μέσω τηλεδιάσκεψης από την έδρα τους, με τέτοιο τρόπο που να είναι ορατές οι εγκαταστάσεις τους. Κατά το στάδιο αυτό οριστικοποιείται η βαθμολογία και επιλέγονται οι ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του τρίτου και τελικού σταδίου. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενημερώνονται επιπλέον για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει κατά την αίτηση τους. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ελλιπούς υποβολής δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων». Στην ίδια ενότητα υπάρχει σχετική ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη σχετική Ενημέρωση, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο www.mkoapostoli.gr. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Όταν δίνετε με την αίτησή σας στον Οργανισμό τα στοιχεία τρίτων προσώπων, θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στον Οργανισμό και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του Οργανισμού, που είναι αναρτημένη στο www.mkoapostoli.gr.

                                            

                       Ο Γενικός Διευθυντής

                                                       

                                                     Κωνσταντίνος Δήμτσας

Πηγή: ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)

Προηγούμενο Πρόσκληση για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, στα πλαίσια του έργου «GRASPINNO PLUS»του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας