Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15/10/2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4

«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15/10/2021

 

 

 1_F1765866207.jpg

 

 φωτο www.kathimerini.gr

 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις εθνικές διατάξεις :

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

β. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.

γ. Του Ν. 4622/7-8-2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

δ. Του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Β/29.08.2014), «ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».

ε. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,….και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,(ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020) και ειδικότερα το άρθρο 146 σχετικά με το ακατάσχετο και φορολόγητο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

ζ. Του Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

η. Του Π.Δ. 40/16.06.2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

θ. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».

3. Την ανάγκη έκδοσης νέας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, προκειμένου να αναπτυχθεί ο τομέας των Υδατοκαλλιεργειών με την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων του ΕΤΘΑ.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς Δικαιούχους των Μέτρων :

3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η),

4.2.4 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ακολουθούν :…………………………………………

.…………………………………………

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης

Προηγούμενο 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων”
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας