Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+

 

 

D8yw54VXkAAWTUs_F1688523046.jpg

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πολλοί νέοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την ΕΕ: γίνονται μέλη πανευρωπαϊκών οργανώσεων ή συμμετέχουν σε λιγότερο δομημένες μη τυπικές ανταλλαγές με νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιδεικνύουν θετική στάση και στήριξη προς τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης . Λόγω αυτής της ιδιότητάς τους, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πρεσβευτές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να οικοδομήσουν γέφυρες σε ολόκληρη την ήπειρο, στους άξονες Ανατολής-Δύσης και Βορρά Νότου, προκειμένου να μεταδώσουν και σε άλλους τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. 

Σήμερα το πρόγραμμα Erasmus+ για τη νεολαία προάγει διάφορες μορφές κινητικότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ανταλλαγές νέων ή η κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, και στηρίζει οργανώσεις νεολαίας. Η ανάλυση των σχετικών εμπειριών καταδεικνύει την ανάπτυξη εποικοδομητικής και ενεργού συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων και των νέων σε διάφορες χώρες. Το πρόγραμμα Erasmus+ σημειώνει επιτυχία όσον αφορά την προσέλκυση και την εξασφάλιση της συμμετοχής νέων ανθρώπων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή και επί του παρόντος μπορεί να λάβει στήριξη μόνο 1 στα 3 σχέδια κινητικότητας (ανταλλαγές νέων, κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας) και 1 στις 5 συμπράξεις (διακρατικές πρωτοβουλίες νέων).

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος Juncker ,«…η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ένωση ισότητας, μια Ένωση ίσων. Ισότητα μεταξύ των μελών της, μεγάλων και μικρών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Βορρά και Νότου.» Οι νέοι αποτελούν βασικό παράγοντα για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Συχνά είναι λιγότερο δραστήριοι σε παραδοσιακές μορφές συμμετοχής, όπως η ψήφος ή η ένταξη σε πολιτικό κόμμα, σε σύγκριση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όμως στην πλειονότητά τους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πολιτική και έχουν εντονότερο το αίσθημα του πολίτη της ΕΕ σε σύγκριση με τις ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας.

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και διαβουλεύσεις με νέους, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, πριν από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και θα πλαισιώσει τις δραστηριότητες της ΕΕ για την πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία κατά τα προσεχή έτη, ενώ επίσης θα αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία που προωθούνται από τους νέους.

Από τις εν λόγω διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι, στην πλειονότητά τους, οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα ζητούν από την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα σε θέματα όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

2. ΣΤΟΧΟΙ

Το πεδίο εφαρμογής των δράσεων της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που έχει αντληθεί από το έργο «Νέο Αφήγημα για την Ευρώπη» , τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία και τα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις προτεραιότητες των νέων, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής και προγραμμάτων για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης το 2018, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των διασυνοριακών ανταλλαγών και των δραστηριοτήτων κινητικότητας. 

2.1. Γενικοί στόχοι

Τα σχέδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν τις περιφερειακές συμπράξεις, προς υλοποίηση σε στενή συνεργασία με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Τα δίκτυα θα οργανώνουν ανταλλαγές, θα προωθούν προγράμματα κατάρτισης (επί παραδείγματι, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι κοινά σχέδια.

Η «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» επιδιώκει να στηρίξει πρωτοβουλίες από τουλάχιστον πέντε οργανώσεις νεολαίας από πέντε διαφορετικές επιλέξιμες χώρες του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με την ΕΕ, να προωθήσουν την ευρύτερη συμμετοχή στα κοινά και να συμβάλουν στην καλλιέργεια του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να συγκεντρώσει την ευρωπαϊκή νεολαία από κάθε γωνιά της Ευρώπης: Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο.

Οι θεματικές προτεραιότητες είναι η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η ανάπτυξη δικτύων, οι ευρωπαϊκές αξίες και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η δημοκρατική συμμετοχή, η δημοκρατική ανθεκτικότητα και η κοινωνική ένταξη που σχετίζονται με τη νεολαία.

2.2. Ειδικοί στόχοι

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να στηρίξει ειδικότερα:

— την προαγωγή και την ανάπτυξη πιο δομημένης συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανώσεων νεολαίας για την οικοδόμηση ή την ενίσχυση συμπράξεων,

— οργανώσεις νεολαίας που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες με στόχο να ενθαρρύνουν νέους να λάβουν μέρος στη δημοκρατική διαδικασία και στην κοινωνία μέσω της διοργάνωσης κύκλων κατάρτισης, να αναδείξουν τα κοινά σημεία μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο σχετικά με τη σύνδεσή τους με την ΕΕ, τις αξίες της και τα δημοκρατικά της θεμέλια.

— την προώθηση της συμμετοχής υποεκπροσωπούμενων ομάδων νέων στην πολιτική, οργανώσεων νεολαίας και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με την εξασφάλιση της συμμετοχής ευάλωτων και κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων νέων.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ΜΚΟ νεολαίας, δημόσιους φορείς και άτυπες ομάδες νέων –ιδίως όσες και όσους δραστηριοποιούνται σε επίπεδο βάσης– που επιθυμούν να προτείνουν σχέδια με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε εταίρων και με τη δυνατότητα κινητοποίησης νέων στο πλαίσιο συμπράξεων που καλύπτουν διάφορες χώρες και περιφέρειες εντός των χωρών του προγράμματος Erasmus+.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας μεγάλης κλίμακας για νέους θα πρέπει να αποτελούν βασική συνιστώσα των σχεδίων της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί». Η κινητικότητα αυτή θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες διασυνοριακών ανταλλαγών και ευκαιρίες μη τυπικής ή άτυπης κατάρτισης για νέους από κάθε γωνιά της Ευρώπης (Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο) για την υποστήριξη των στόχων της παρούσας πρόσκλησης. Οι εν λόγω δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να αιτιολογούνται σαφέστατα σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης.

Όλες οι προαναφερθείσες δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσέγγιση περισσότερων νέων ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλίζεται πολυφωνία, να προσεγγίζονται άτομα τόσο εντός όσο και εκτός οργανώσεων νεολαίας, καθώς και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, με τη χρήση ποικίλων διαύλων.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θα αποτελέσουν αντικείμενο διεξοδικής αξιολόγησης.

Επιλέξιμες είναι μόνον οι αιτήσεις νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στις ακόλουθες χώρες του προγράμματος

3.1. Επιλέξιμοι αιτούντες

Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να είναι:

— μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις και ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ νεολαίας,

— κοινωνικές επιχειρήσεις,

— δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

— ενώσεις περιφερειών,

— Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας,

— κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εδρεύουν σε χώρα του προγράμματος Erasmus+.

Η ελάχιστη απαίτηση ως προς τη σύνθεση της σύμπραξης για την παρούσα πρόσκληση είναι τουλάχιστον 5 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να αποδείξουν τη δυνατότητά τους να διασφαλίσουν ικανοποιητική γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά τη συμμετοχή εταίρων από διάφορα μέρη των χωρών του προγράμματος Erasmus+. Αυτό σημαίνει την κατανομή της σύμπραξης σε επιλέξιμες χώρες όπου οι εταίροι προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά και του Νότου.

3.2. Επιλέξιμες χώρες

— τα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία·………………………………………….

 

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη

Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Ηλείας για το θέμα των πυρόπληκτων δανείων.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας