Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» 

 

 

4_F1519170527.jpg

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, αξιολόγησης πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον _έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).

15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την με αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2018) 8831 final/12- 12-2018.

19. Την με αρ. πρωτ. 1188/12-3-2019 απόφαση μέσω γραπτής της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.

20. Την με αρ. Πρωτ. 2902/2-7-2019 επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του άρθρου 67(2)α) του Καν. 1303/2018 σύμφωνα με το άρθρο 152(7)

21. Την με αρ. πρωτ. 5045/19.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίζεται ο “Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020»

22. Την με αρ. πρωτ. 1865/22-4-2019 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης 23. Την με αρ. πρωτ. 82209/ΕΥΚΕ1387/07-08-2019 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη της Δράσης 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 3, Επενδυτική προτεραιότητα: 3a – «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων», Ειδικός Στόχος: «3.α.1 – Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης» και του Άξονα 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», Θεματικό Στόχο 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», Επενδυτική προτεραιότητα: 4β «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις», Ειδικός Στόχος: «4.β.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» ανέρχεται στο ποσό των 4.578.324€.

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020

4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€.

5. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες.

6. Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες ή και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

7. Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

8. Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

9. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται το διάστημα από 10/09/2019 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 10/02/2020 ώρα 15:00.

10. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ www.dytikiellada.gr  , της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

11. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, η οποία είναι Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, Μαιζώνος 122& Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr  , URL: www.diaxeiristiki.gr. Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση efd@diaxeiristiki.gr  .

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr  (ώρες γραφείου 09:00- 17:00)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Απόστολος Κατσιφάρας

 

 

Περισσότερα στην συνημμένη πρόσκληση

Πηγή: www.diaxeiristiki.gr

Προηγούμενο Πώς καταπολεμά η ΕΕ τη φτώχεια και την ανεργία
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας