Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσεις

Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσεις

 

EFN8rU1VUAAZ7ry_F417035836.jpg

Σε περίπτωση που το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνίας αποχώρησης, με την οποία θα εφαρμοζόταν μεταβατική περίοδος, θα θεωρηθεί ως χώρα εκτός ΕΕ για τελωνειακούς σκοπούς από την ημερομηνία της απόσυρσης της.

Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις στην ΕΕ να αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτή την πιθανότητα, αν δεν έχουν ήδη αρχίσει.

Η εταιρεία σας θα επηρεαστεί από το Brexit αν…

 • … πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή
 • … αγοράζει αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, ή
 • … μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τι σημαίνει αυτό;

Χωρίς μεταβατική περίοδο (όπως προτάθηκε με τη συμφωνία αποχώρησης) ή χωρίς οριστική ρύθμιση, οι εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), χωρίς την εφαρμογή προτιμήσεων.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι:

 • Θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές.
 • Θα εφαρμόζονται δασμοί για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς προτιμήσεις.
 • Ενδέχεται επίσης να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως να απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής.
 • Οι άδειες εισαγωγής και εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
 • Οι άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις ή τελωνειακά καθεστώτα, όπως η τελωνειακή αποταμίευση, που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
 • Οι άδειες εγκεκριμένου οικονομικού φορέα  (AEO) που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
 • Τα κράτη μέλη θα επιβάλλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
 • Θα αλλάξουν οι κανόνες για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ (για παροχές υπηρεσιών , όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες), καθώς και για τις διασυνοριακές επιστροφές ΦΠΑ.
 • Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής. Για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται επίσης να απαιτείται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (eAD).
 • Οι διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ (ΕΕ των 27) θα πρέπει να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων πριν από την έναρξη διακίνησης στο πλαίσιο του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσηςSearch for available translations of the preceding link••• (EMCS).

Τι θα πρέπει να κάνετε;

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για να αποφευχθούν διαταράξεις.

Ακολουθήστε τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου και ενημερωθείτε σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να λάβετε το συντομότερο δυνατό για να είστε προετοιμασμένοι.

Κατάλογος ελέγχου σχετικά με το Brexit για τους συναλλασσόμενους


 • Εξετάστε κατά πόσον η επιχείρησή σας πραγματοποιεί συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο ή μεταφορές εμπορευμάτων μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν όντως πραγματοποιεί:

 1. ικανότητες σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό εκπαιδευμένο σε τελωνειακά θέματα)·
 2. τεχνικές ικανότητες (συστήματα πληροφορικής και λοιπά)· και
 3. τελωνειακές άδειες, όπως για ειδικά καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής χρήσης»).
 • Ρωτήστε την εθνική τελωνειακή αρχή σας σχετικά με τις υφιστάμενες τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας, όπως:
 1. οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς·
 2. οι συνολικές εγγυήσεις, με μειωμένα ποσά ή απαλλαγές·
 3. οι απλουστεύσεις για καθεστώτα διαμετακόμισης.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) από την εθνική τελωνειακή αρχή σας.
 • Αν έχετε εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγραφείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.
 • Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, υποβάλετε τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ πριν από την ημερομηνία αποχώρηση, ώστε να διεκπεραιωθούν.
 • Μιλήστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας (προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς,…), διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.
 • Επισκεφθείτε τη σελίδα μας με ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τα τελωνεία και τη φορολογία για να διαπιστώσετε αν εσείς ή το προσωπικό σας χρειάζεστε επιπλέον κατάρτιση.

Για πιο λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου περιέχονται «ανακοινώσεις ετοιμότητας» για ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων για τα τελωνεία και τη φορολογία. Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις εθνικές σας αρχές, το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο ή την κλαδική σας ένωση.

Κατευθυντήριες σημειώσεις και οδηγίες για το Brexit


 

Κατευθυντήρια σημείωση για τελωνειακά θέματα, σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Κατευθυντήρια σημείωση για τον φόρο κατανάλωσης σε τρέχουσες μετακινήσεις αγαθών, σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Κατευθυντήρια σημείωση για τη διοικητική συνεργασία σε θέματα ΦΠΑ και τη συνδρομή στην είσπραξη, σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνίαSearch for available translations of the preceding link•••

Οδηγίες της επιτροπής ΦΠΑ, σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνίαSearch for available translations of the preceding link•••

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΛΛAΔΑ

spapayanni@2001.syzefxis.gov.gr

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/Customs.nsf/All/EB69A756307FA310C22583350031735B?OpenDocument

tdemetriou@customs.mof.gov.cy

aneophytidou@customs.mof.gov.cy

apanayiotou@customs.mof.gov.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικοί σύνδεσμοι


Κατάλογος ελέγχου σχετικά με το Brexit για τους συναλλασσομένουςSearch for available translations of the preceding link•••

Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσειςSearch for available translations of the preceding link•••

Ενημερωτικό δελτίο «Επτά πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27 για να προετοιμαστούν για το Brexit» Search for available translations of the preceding link•••

Στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών της ΕΕ των 27 στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας

Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ευρωτούνελ και πορθμεία της Μάγχης – ομαλή διέλευση των εμπορευμάτων μέσω των γαλλικών τελωνείων (γραφήματα και οδηγός)

Σελίδα με ανακοινώσεις ετοιμότητας για όλα τα θέματα

Ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για τα τελωνεία και τη φορολογία

 

Πηγή: https://ec.europa.eu

Προηγούμενο Ξενάγηση στους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας