Το σύμφωνο για τις δεξιότητες έχει ήδη βοηθήσει 2 εκατομμύρια άτομα να επωφεληθούν από δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης

Πηγή : https://greece.representation.ec.europa.eu/

Αποτελέσματα της έρευνας του συμφώνου για τις δεξιότητες:

✔️2 εκ. άτομα έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητες αναβάθμισης δεξιοτήτων

✔️Αναπτύχθηκαν 15.500 προγράμματα κατάρτισης

✔️Έχουν επενδυθεί €160 εκατ. σε πρωτοβουλίες δεξιοτήτων

 

Είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, για το 2022, της ετήσιας έρευνας του συμφώνου για τις δεξιότητες. Το σύμφωνο της ΕΕ για τις δεξιότητες βοήθησε σημαντικά επιχειρήσεις και εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη να προωθήσουν την κατάρτιση σε δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, 2 εκατομμύρια άτομα έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους ή απόκτησης νέων δεξιοτήτων (επανειδίκευσης) στο πλαίσιο του συμφώνου. Αναπτύχθηκαν ή επικαιροποιήθηκαν 15.500 προγράμματα κατάρτισης, τα δε μέλη του συμφώνου έχουν επενδύσει 160 εκατ. EUR σε πρωτοβουλίες σχετικές με δεξιότητες.

Είναι μια σπουδαία συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Tο σύμφωνο για τις δεξιότητες, φέρνοντας σε επαφή τη βιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης, τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους από διάφορους τομείς, προωθεί μια συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των ελλείψεων όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, όπως επίσης για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Πάνω από το 80 % των μελών του συμφώνου που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν τη στήριξη που παρέχει το σύμφωνο για τη διασφάλιση της προσφοράς συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εταιρικές σχέσεις για τις δεξιότητες στο πλαίσιο του συμφώνου έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των τομεακών αναγκών σε δεξιότητες και είχαν θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μέχρι σήμερα, 1.500 οργανισμοί έχουν προσχωρήσει στο σύμφωνο για τις δεξιότητες, ενώ έχουν συσταθεί 18 μεγάλης κλίμακας εταιρικές σχέσεις δεξιοτήτων σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τομέας της περίθαλψης και η μικροηλεκτρονική. Αυτό σημαίνει ότι έχει συσταθεί τουλάχιστον μία μεγάλης κλίμακας εταιρική σχέση δεξιοτήτων για κάθε βιομηχανικό οικοσύστημα της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ. Όλες οι εταιρικές σχέσεις έχουν δεσμευτεί από κοινού να προσφέρουν κατάρτιση τα επόμενα χρόνια σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα.

Η έκθεση σχετικά με την έρευνα παρουσιάζει επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων από μέλη του συμφώνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως τα εξής:

  • Η Femxa Formación στην Ισπανία διευκόλυνε την ένταξη περισσότερων από 60 γυναικών από οικογένειες μεταναστών στην αγορά εργασίας στη Λετονία και την Ισπανία μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Η οργάνωση Wheel στην Ιρλανδία εγκαινίασε την Ακαδημία Ηγεσίας για τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ιρλανδία. Η πλατφόρμα προσφέρει στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό και συναφείς πόρους.
  • Ο δήμος της Λισαβόνας εγκαινίασε ένα έργο με τίτλο «Ψηφιακό Διαβατήριο Δεξιοτήτων» για τα μικροδιαπιστευτήρια ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το Emphasys Centre στην Κύπρο, σε σύμπραξη με ΜΚΟ, καθιστά τον κόμβο μάθησης διαθέσιμο εκτός εργάσιμων ωρών για να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες, μεταξύ άλλων σε νέους και άτομα από οικογένειες μεταναστών, σε ηλικιωμένους και άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ξεναγών σχεδίασε σεμινάρια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ξεναγών, με έμφαση στη συμπεριληπτικότητα και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Άλλα σημαντικά ευρήματα

Η έρευνα αποκαλύπτει τον θετικό και απτό αντίκτυπο που έχουν οι μεγάλης κλίμακας εταιρικές σχέσεις δεξιοτήτων στην ενδυνάμωση των εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχουν. Τα μέλη του συμφώνου ανέφεραν, όσον αφορά τους τομείς τους, ενισχυμένη παρακολούθηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ευκαιριών κατάρτισης υψηλής ποιότητας και υλοποίηση περισσότερο συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων.

21.500 ενδιαφερόμενα μέρη ένωσαν τις δυνάμεις τους μέσω εταιρικών σχέσεων ή δικτύων δεξιοτήτων (π.χ. βιομηχανικοί συνεργατικοί σχηματισμοί) και, μαζί, προώθησαν πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων με μεγάλο αντίκτυπο, προσεγγίζοντας 19 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη μέσω δραστηριοτήτων προώθησης και διάδοσης.

Ιστορικό

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες, μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, δρομολογήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020. Φέρνει σε επαφή σχετικούς εταίρους για να προσδιορίσουν απαιτήσεις δεξιοτήτων και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την επανειδίκευση των εργαζομένων. Ο σκοπός είναι η προώθηση εταιρικών σχέσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και η προώθηση τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Οι εταίροι που προσχωρούν στο σύμφωνο υπογράφουν έναν Χάρτη με τον οποίο καθορίζονται οι αρχές της ποιοτικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της συμπεριληπτικότητας. Δεσμεύονται να μετατρέψουν τη δέσμευσή τους σε συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Προσχωρώντας στο σύμφωνο, τα ενδιαφερόμενα μέρη αποκτούν πρόσβαση σε δικτύωση και σε κόμβους γνώσεων και πόρων. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη ενωσιακή χρηματοδότηση και τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η ετήσια έρευνα του συμφώνου για τις δεξιότητες αποτελεί σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης που τροφοδοτεί τις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης στο πλαίσιο του συμφώνου. Τα ευρήματά της θα συζητηθούν επίσης στο συνέδριο «Making skills count» (Η ανάδειξη των δεξιοτήτων) που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023, έλαβε απαντήσεις από 461 μέλη του συμφώνου, οι οποίες αποτυπώνουν την πρόοδο που σημειώθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Το σύμφωνο δεξιοτήτων συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2030, τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο και τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται έως το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια έκθεση του συμφώνου για τις δεξιότητες το 2022: πλήρης έκθεση και ενημερωτικό δελτίο

Δικτυακός τόπος του συμφώνου για τις δεξιότητες 

Έντυπο για εταίρους που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στο σύμφωνο για τις δεξιότητες.

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

Προηγούμενο ΔΥΠΑ : Θέσεις εργασίας σε Όμιλο ξενοδοχείων (Κρήτη)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας