Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Σεπτέμβριος 2022

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Σεπτέμβριος 2022

 

 

 

 

8_F315555922.jpg

  • Αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, το Σεπτέμβριο του 2022, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,60%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,56  εκατοστιαίες μονάδες.
  • Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε στο 3,95%.
  •  Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,91 εκατοστιαίες μονάδες. 

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και στο 0,01% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 0,14% από 0,11% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,60%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,11%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,96%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη αυξήθηκε κατά 45 μονάδες βάσης στο 4.37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,62%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 97 μονάδες βάσης, το Σεπτέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 3,97%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,17%. 
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,31%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,18% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 109 μονάδες βάσης στο 3,93%. 

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

Υφιστάμενες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,16%.

Υφιστάμενα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,73%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,64%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 3,37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,72%. 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Ιούλιος 2022

Αύγουστος 2022

Σεπτέμβριος 2022

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,03

0,03

0,03

 

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

-0,01

0,01

0,01

 

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,13

0,11

0,14

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,04

0,04

0,04

 

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,13

14,11

14,11

 

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

3,76

3,92

4,37

 

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,37

6,47

6,62

 

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,84

3,01

3,50

 

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,33

11,20

10,96

 

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

2,57

3,00

3,97

 

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,63

4,73

5,31

 

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,60

3,58

4,18

 

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,52

2,84

3,93

 

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,62

3,51

4,17

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

3,71

4,00

4,60

 

Περιθώριο επιτοκίου

3,67

3,96

4,56

 


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

 

Ιούλιος 2022

Αύγουστος 2022

Σεπτέμβριος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,08

0,08

0,09

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,10

0,12

0,16

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,03

0,03

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,15

2,30

2,73

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,39

6,47

6,64

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,11

3,15

3,37

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,26

4,39

4,72

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,56

3,64

3,95

Περιθώριο επιτοκίου

3,53

3,61

3,91

Σημειώσεις:
1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων δημοσιεύονται στην υποενότητα «Επιτόκια καταθέσεων και δανείων» στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επόμενο Δελτίο Τύπου με στοιχεία Οκτωβρίου 2022 θα δημοσιευθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Ημερολόγιο δημοσίευσης 

 

 

​​ 

Πηγή: https://www.bankofgreece.gr/

Προηγούμενο Κλαδική Έρευνα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας