Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023 ).

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023 ).

 

5_F2058278739.jpg

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»(Α’ 148) και του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

β. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863] και ισχύει, όπως αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (ενοποιημένο κείμενο) και ειδικότερα το τμήμα 3.1 αυτού.

γ. Του άρθρου 2 σημείο 18 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26-6-2014).

δ. Την υπό στοιχεία C (2021) 2057 final/23.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης των τουριστικών γραφείων και των Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα, λόγω υποχρεωτικής δέσμευσης θέσεων στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.

ε. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (Α’ 112).

στ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ζ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ι. Του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις ια τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

ια. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2601).

ιβ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 42887/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2767).

ιγ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).

ιδ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099).

ιε. Του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3165).

ιστ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611).

ιζ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3958), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/2020 όμοια απόφαση (Β’ 4259).

ιη. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 4484).

ιθ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». (Β’ 4709).

κ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».(Β’ 4899).

κα. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.» (Β’ 5255).

κβ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).

κγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.

κδ. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το στόλο των τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ΗΑΣ την 29η.12.2020.

κε. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το στόλο των τουριστικών τρένων και των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, τα οποία ήταν σε κυκλοφορία την 29η.12.2020.

κστ. Τις υπ’ αρ. 077/20, 006/21 και 021/21 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και τουριστικά τρένα.

κζ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 20065/ 29.12.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωρινού πλαισίου (ΠΠ) για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. 5823/05.04.2021 εισήγηση τηςΠροϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 21.007.300,00 € η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 1469/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού 10.007.300,00 ευρώ Τεύχος B’ 1398/08.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17001

του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310989899, (ΑΔΑ 9ΗΘ8465ΧΘΟ-Β1Χ).

5. Την υπ’ αρ. 1467/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού 11.000.000,00 ευρώ ου Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310889001, (ΑΔΑ Ψ5Α3465ΧΘΟ-ΛΙΨ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο απόφασης

1. Με την παρούσα θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 98), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

2. Η έκτακτη επιδότηση της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (ια) έως (κβ), σε κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο Σήμα στις 29.12.2020 και κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών τρένων και λεωφορείων ανοικτού τύπου που ήταν σε κυκλοφορία στις 29.12.2020…………………………………..

Περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας