Υποβολή Προτάσεων : «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» – Παράταση υποβολής προτάσεων έως 25/11/2019.

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας –

 

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 25/11/2019 15:00

 

4_F1611849512.jpg

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:

Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).

Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.

Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.

Για τους επιλέξιμους δικαιούχους της δράσης κατισχύει η Αναλυτική πρόσκληση και είναι επιλέξιμες και οι «υπό σύσταση» επιχειρήσεις.

Έχει προστεθεί αρχείο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων αξιολόγησης. Θα ακολουθήσει σχετική τροποποίηση της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 1, 4 και 6, έχουν διορθωθεί. Η χρήση του 2018 θεωρείται κλεισμένη. Συχνές ερωτήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη σελ. 143 από 161 της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης που αναφέρει τα Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης προστίθενται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό και στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης (όπως τελευταία Γενική Συνέλευση) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Στόχοι της δράσης

Οι στόχοι της δράσης είναι: 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.

Η ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα.

Η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.

Η εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Ότι δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη) – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της E.E. (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). Η ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ με συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της ενωσιακής χρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας με βάση την επιλεξιμότητα δαπανών του ΕΚΤ, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι:

3.α.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα 01, «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». 

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει στόχο την υποστήριξη της απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 7.800.000€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανεμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • 30% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • 30% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • 40% για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Επίσης υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμενες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας: 617.000€
  • ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού: 617.000€
  • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 925.000€
  • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 617.000€

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου Π/Υ από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά του στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ημερομηνίες υποβολής / Επικοινωνία

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι: 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 02/04/2019 ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 25/11/2019 ώρα 15:00

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και κατανομής των ποσών με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες:

του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020: www.dytikiellada.gr

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: www.pde.gov.gr/ependyseis

του ΕΣΠΑ: www.espa.gr

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, ένταξη, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Φορείς υλοποίησης της δράσης

Φορέας Προκήρυξης της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων σχεδίων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

Η παρούσα δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες αναθέτονται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχό της, περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3523/24-9-2018 Απόφαση Ορισμού του.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση……………….

Περισσότερα εδώ

Πηγή: http://dytikiellada.gr

Προηγούμενο H Visa και η Crowdpolicy ανακοινώνουν το Visa Innovation Program για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας