ΦΕΚ Β’ 2378/16-05-2022 : Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.

 

 

 

8_F347495140.jpg

Αριθμ. 2263/52

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

– Το άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

– Την περ.

θ) του άρθρου 1 του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού” (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

– Τα άρθρα 1, 3, την παρ. 1 του άρθρου 80 και το άρθρο 82 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 75).

– Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (Α’ 189) σύμφωνα με το οποίο καταβάλλονταν εργοδοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).

– Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188) σύμφωνα με το οποίο η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.

– Το άρθρο 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. Επίσης σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) οι προβλεπόμενοι πόροι διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46%.

– Το άρθρο 16 του ν. 4491/2017 (Α’ 112) σχετικά με την απόδοση πόρων κλάδου ΛΑΕΚ.

– Το άρθρο 48 ν. 4670/2020 (Α’ 43) σύμφωνα με το οποίο από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

– Το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) σύμφωνα με το οποίο

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ νυν Δ.ΥΠ.Α., συνεισπράττεται με τις υπέρ ΕΦΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΕΦΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013).

Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχους επιχειρήσεις σε τρίτους είναι άκυρες.

– Την υπ’ αρ. 562/14/05-04-2022 διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΕΛΕΚΠ, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η απόφαση, που αφορά το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 του έτους 2022, για μεγάλες επιχειρήσεις.

– Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζει την έγκριση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2022. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, νυν Δ.ΥΠ.Α. – Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2022, διαμορφώνεται ως εξής: – Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2022. – Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2021, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2022. – Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2021, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2022………………………

Περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας