ΦΕΚ B’ 2582/20.04.2023 – Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στη ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών. Τροποποίηση απόφασης

ΦΕΚ B’ 2582/20.04.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β’ 2111).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 19).
 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 5. Τα άρθρα 11-13 και 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).
 6. Την υπ’ αρ. 66224/2014/22.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015).
 7. Την υπ’ αρ. 35400/3.4.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).
 8. Την υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ).
 9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 10. Η παρ. 4 της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 (Β’ 2111) υπουργικής απόφασης καταργείται.
 11. Η παρ. 6 της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έκδοση της βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, είναι δυνατή, με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, τα οποία είναι καταχωρισμένα στην εφαρμογή και αφορούν το προηγούμενο έτος, χωρίς να απαιτείται αίτηση.».

 1. Η παρ. 7 της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Υπόδειγμα της βεβαίωσης που εκδίδεται για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, επισυνάπτεται στην παρούσα (Υπόδειγμα ΙΙ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.».

Στο παρακάτω link το Υπόδειγμα της βεβαίωσης

Υπόδειγμα της βεβαίωσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Προηγούμενο Προσφορά – Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας