ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υ.Μ.Σ.   /   ΙΔΡΥΣΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. - Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)
15/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υπηρεσία Μιας Στάσης για την ίδρυση Ο.Ε. και Ε.Ε.

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΕ η ΕΕ

Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών προσκομίζει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτούς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως, ορίζεται με ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να επικοινωνεί με αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις και δικαιολογητικά

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του.

2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Κατάθεση ποσού 50€ που αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί. Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του ποσού είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήρια), είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής οθόνης σε προέλεγχο και προέγκριση χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Σε περίπτωση που από τη βάση του ΓΕΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, η ΥΜΣ προβαίνει σε δέσμευση της επωνυμίας για την οποία έγινε αρχικά η αίτηση.

Αμέσως μετά ενημερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυμίας  ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Εφόσον οι ιδρυτές είναι παρόντες, προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας επιτόπου, ή, εφόσον αντί των ιδρυτών έχει προσέλθει εκπρόσωπός τους, αυτός προβαίνει μετά από επικοινωνία με αυτούς σε αλλαγή της επωνυμίας και του δ.τ της εταιρείας.

Η ΥΜΣ προβαίνει εκ νέου σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εφόσον η νέα επωνυμία/ δτ δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, συμπληρώνει την αντίστοιχη οθόνη.

 

 

 

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης, αποστέλλει ηλεκτρονικά, ή μέσω του taxisphone, αίτημα για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους ιδρυτές.

Η αποστολή της απάντησης ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπόχρεος ειδοποιείται από την ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών.

 

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και αποστέλλει αίτημα ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία για χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές.

Η αποστολή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ολοκληρώνεται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΣΚ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ

 

Υποβολή Δήλωσης ΦΣΚ.

Η ΥΜΣ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ. Η αποστολή της δήλωσης δε διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία - Αυτό το βήμα θα απαλειφθεί εφόσον αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική διεπαφή

  

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

Πληρωμή των απαιτούμενων ποσών

Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ   :10 ευρώ

Κόστους εγγραφής στο Επιμελητήριο : 30,72 ευρώ (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 40,72 (Ι.Κ.Ε.)

Εισφοράς υπέρ Ταμειου Νομικων : 5‰ επι του αρχ. κεφαλαίου

ΦΣΚ : 1% επι του αρχ. κεφαλαίου

Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται)

 

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής και μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού.

  

10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

14. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΕΜΗ

15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ΥΜΣ χορηγεί ατελώς βεβαίωση για τις ενέργειές της και το αποτέλεσμα αυτών

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ : -Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ :

ΝΑ Α      ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΚΡ. TΙΤΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ

               ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ(π.χ. «Η επωνυμία της εταιρείας 

             είναι «ΠΑΠΑΔΕΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. « με διακρ. Τίτλο «ΦΟΥΛ ΤΑΪΜ» και στα

             λατινικά η επωνυμία είναι "PAPADEAS X. KAI SIA O.E." με διακρ. τίτλο

            «FULL  TIME")

            (Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας με επικυρωμένες

             υπογραφές)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στην ΥΜΣ απαιτούνται :

                 - Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ 

                -Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

                -Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές αντίγραφο αυτής

 

        -Θεωρημένο μισθωτήριο από Δ.Ο.Υ.  ή επίσημο Αντίγραφο τίτλου κυριότητας  ή Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

      -Έντυπα  

          «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3

          «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται

          «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7

           «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται

(Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή πιο κατω αλλα & στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης)

 

-              ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ IBAN ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ

 

-              ΔΟ Υ  ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ         

Στην περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της υπό σύστασης εταιρείας είναι αλλοδαπός χρειάζονται επιπλέον τα εξής :

1.Ταυτότητα υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ ή ακριβές αντίγραφο αυτής

2. Άδεια διαμονής ή ακριβές αντίγραφο αυτής

3.Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού

4. Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής Δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής

Υπάρχουν υποδείγματα για όλα τα έγγραφα και δεν γίνονται δεκτά αυτοσχέδια. Ειδικά όσα απαιτούνται για το πρώτο βήμα μπορούν να αποσταλούν αν μας το ζητήσετε ή να τα κατεβάσετε πηγαίνοντας  στο τέλος του εγγράφου, όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα σχετικά, νεώτερες οδηγίες κλπ.

Μπορείτε να ζητάτε κάθε επιπλέον πληροφορία στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου μας ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία των ιδρυτών ή των εκπροσώπων

Ακολουθούν τα σχετικά υπόδειγμα των απαιτούμενων εγγράφων. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΚΥΑ Υπηρεσια μιας στασης
ypodeigma 1 parartima I
ypodeigma 2 parartima I
ypodeigma 3 parartima II
ypodeigma 3 parartima I
ypodeigma 5 parartima I

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ