ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παράταση προθεσμιών υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών ΓΣ για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ).
09/07/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Παράταση προθεσμιών υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών ΓΣ για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

04072014-7(2)_F25373.jpg

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/25.6.2015 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2014 των Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι την 20η Ιουλίου 2015. 

2. Επίσης στο άρθρο 48 του νόμου 4331/15 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-15) ορίστηκαν (σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων) νέες προθεσμίες για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ, και ειδικότερα ορίστηκαν τα εξής: 

«Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα." »

 Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω :

A) H Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως:

Νομική μορφή

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 
(ΠΟΛ.1130/25/6/2015)

Καταληκτική Ημερομηνία 
σύγκλησης ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

 

το αργότερο έως

Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ)

20/7/2015

20/8/2015

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

20/7/2015

20/8/2015

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

20/7/2015

20/8/2015

 

  B) Ως προς την υποχρέωση υποβολής στο ΓΕΜΗ, των Οικονομικών Καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2014) και των Πρακτικών των ΓΣ, ενημερώνουμε ότι :

α) Επειδή η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920) και

β) Επειδή μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ)

γ) Επειδή η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920. 

 Οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή στο ΓΕΜΗ

α) των οικονομικών καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2014),

 β) της Πρόσκλησης και γ) των Αποφάσεων της Γ.Σ., εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 20η Αυγούστου 2015, διαμορφώνονται ως οι εξής: 

Νομική μορφή

Ημερομηνία σύγκλησης 
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.

Ημερομηνία υποβολής 
των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
(20 ημέρες πριν την σύγκληση 
της γενικής συνέλευσης)

Υποβολή Απόφασης Γ.Σ.

 

το αργότερο έως

το αργότερο έως

το αργότερο έως

το αργότερο έως

Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ)

20/8/2015

30/7/2015

31/7/2015

9/9/2015

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

20/8/2015

30/7/2015

31/7/2015

9/9/2015

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

20/8/2015

30/7/2015

31/7/2015

9/9/2015

  Προσοχή. 

1. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες. 

 

2. Κατά συνέπεια όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συγκαλέσει τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τους και αυτές έχουν ήδη συνέλθει (π.χ. στις 30/6/2015), δεν μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω τροπολογία.

 3. Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που ψηφίστηκε δεν μεταβάλλει τις προθεσμίες (π.χ. των 20 ημερών πριν και μετά την ΓΣ) κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ, αλλά δίνει την δυνατότητα για σύγκληση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2). 

 Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ