ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επαναπροκηρυξη αριθμ.20460/26-09-2019 του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Συνοπτικού διαγωνισμού Για «υπηρεσιες τεχνικου ασφαλειας» - cpv 71317210-8
27/09/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 20460/26-09-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» - CPV71317210-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.900,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

 

12_F882112937_F1173160268_F884281560.jpg

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

 

1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πόλη

ΠΥΡΓΟΣ

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

NUTS

GR233

Ταχυδρομικός Κωδικός

27131

Τηλέφωνο

26210 82784

Φαξ

26210 82378

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithiesgnpyr@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αλέξανδρος Πουλιάσης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.nosokomeiopyrgoy.gr

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση :

  • στην επίσημη ιστοσελίδα της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ (www.nosokomeiopyrgoy.gr),  
  • στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)
  • στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)        

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ν.Μ. Πύργου   - Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 – Πύργος.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στη Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Ν.Μ.Πύργου, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας) : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 – Πύργος.

Τηλέφωνο : 26210-82784 Φαξ : 26210-82378

E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com

Πληροφορίες : Αλέξανδρος Πουλιάσης

 

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0429 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Φορέα.

1.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της   Ν.Μ. Πύργου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο Παράρτημα Α και κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV71317210-8, και ζητούνται ως κάτωθι:  ..............................

Περισσοτερα στην συνημμενη προκηρυξη

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
EPANAPROKIRYXITECHNIKOUASFALEIAS_F1748799274.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ