ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πολιτική συνοχής 2014-2020: επενδύσεις στην ανάπτυξη & την απασχόληση
15/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πολιτική συνοχής 2014-2020: επενδύσεις στην ανάπτυξη & την απασχόληση

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων που θα πλαισιώσει την πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020.

Η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, ήτοι:

  • εστίαση στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

επιβράβευση επιδόσεων

στήριξη ολοκληρωμένου προγραμματισμού

έμφαση στα αποτελέσματα - παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων

ενίσχυση εδαφικής συνοχής και

απλούστευση της διαδικασίας εφαρμογής.

Αυτή η δράση ακολούθησε την έγκριση μιας πρότασης από την Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2011, για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ίδια περίοδο: έναν προϋπολογισμό για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην πρότασή της, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της επόμενης χρηματοδοτικής δέσμης και τόνισε το σημαντικό ρόλο της στην υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός για το διάστημα 2014-2020 θα ανέρχεται σε 376 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για τη νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τα διασυνοριακά έργα ενέργειας, μεταφορών και τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η νομοθετική αρχιτεκτονική για την πολιτική συνοχής περιλαμβάνει:

  • ένα γενικό κανονισμό που καθορίζει κοινούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και περαιτέρω γενικούς κανόνες για τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής

τρεις συγκεκριμένους κανονισμούς για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και

δύο κανονισμούς για τον στόχο της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ