ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»
15/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»

Αναφορικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013», του οποίου εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, και κατόπιν της πρόσφατης (29 Σεπτεμβρίου) υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2012, σας  εημερώνουμε τα εξής, ειδικότερα σε σχέση με τις δράσεις της προσεχούς προθεσμίας της 1ης Φεβρουαρίου 2012:

 1. Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το 2012

Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος για το 2012 εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες:

-προώθηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών της και των συνεπειών της για την καθημερινότητα των πολιτών

-ευαισθητοποίηση και άμεση εμπλοκή των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα (Στρατηγική ΕΕ2020, οικονομική διακυβέρνηση, ρόλος των νέων στην αγορά εργασίας, κλιματική αλλαγή, αειφόρος ενέργεια, μεταφορές, καινοτομία, Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και τη Διαγενεακή Αλληλεγγύη (2012).

 2. Δράση 1: Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη

Στόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες μέσω των αδελφοποιήσεων πόλεων (μέτρο 1) και των σχεδίων πολιτών και των μέτρων υποστήριξης (μέτρο 2).

Αναφορικά με το μέτρο 1, αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο αφορά τους δύο ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων: Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων και Μέτρο 1.2 Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων. Οι αδελφοποιημένες πόλεις πρέπει να γίνονται αντιληπτές υπό την ευρεία έννοια του όρου και αναφέρονται, επομένως, στις πόλεις που υπέγραψαν ή έχουν δεσμευθεί να υπογράψουν συμφωνίες αδελφοποίησης, καθώς και στις πόλεις που διαθέτουν άλλες μορφές εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας και των πολιτιστικών δεσμών τους.

 2.1 Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 - Μέτρο 1.1)

Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων συνίστανται στη συνεύρεση διαφόρων πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εταιρική σχέση µεταξύ των δήµων για την ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης µεταξύ πολιτών και πολιτισµών.

Τα σχέδια συναντήσεων πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων αναμένεται να:

επιτύχουν ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο βάσει δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του σχεδίου, προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω του εθελοντισμού καθώς και αναθέτοντας στους συμμετέχοντες ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης˙

ενθαρρύνουν τους πολίτες να εμπλακούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της πληροφόρησης σχετικά με τη συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και συζητήσεων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στην πολιτική ζωή˙

ενισχύσουν τη δέσμευση των συμμετεχόντων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος, της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τα συγκεκριμένα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε τοπικό και ατομικό επίπεδο, της γνωριμίας με την πολιτισμική πολυμορφία και της ανακάλυψης κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της επίδειξης αλληλεγγύης και της ανάπτυξης αισθήματος του «συνανήκειν» στην ίδια κοινότητα στην Ευρώπη στο σύνολό της.

 Ο αιτών πρέπει να είναι:

ο δήµος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή

µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης που διαθέτει νοµική προσωπικότητα και εκπροσωπεί τις τοπικές αρχές

να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του προγράµµατος

µια πόλη µπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση πολιτών µόνο µία φορά ανά έτος.

Οι εταίροι συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης ή ετοιµάζονται να συνάψουν τέτοια συµφωνία (σύµφωνα µε σχετική δήλωσή τους στο έντυπο της αίτησης). Επισημαίνεται ότι µόνο ένα διµερές σχέδιο µε τους ίδιους εταίρους µπορεί να εγκρίνεται για το ίδιο ηµερολογιακό έτος.

 Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

 Δήµους από δύο (2) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.

τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκληµένων συµµετεχόντων. «Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους

το ήµισυ (50%) των συµµετεχόντων πρέπει να αποτελείται από µη αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δηµοτικούς λειτουργούς.

Οι αιτήσεις για τα ανωτέρω Μέτρα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού, Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στον σχετικό ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού, Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνεται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών - εθνικό σημείο επαφής (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 210 3744735, e-mail: a.karvounis@ypes.gr).

Επίσης, για την υλοποίηση των εν λόγω πρωτοβουλιών, σκόπιμο είναι να συμβουλεύεστε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών τον Οδηγό του Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα, καθώς και τον

Οδηγό για τις Διεθνείς Συνεργασίες των ΟΤΑ «Η Ευρώπη των Πόλεων και των Πολιτών» των Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών, ο οποίος περιέχει πρακτικές πληροφορίες, το θεσμικό πλαίσιο και παραδείγματα για τις αδελφοποιήσεις και τα δίκτυα πόλεων .

**Επισυνάπτεται παρακάτω αναλυτικά η προκήρυξη

--------------------------------------------------------------------------------

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ